Рубрики и тематични полета

 

Изследвания, анализи, обзори - 2006

К. Чамов, Н. Щерева     Eвропейският съюз: управленски структури, здравна политика и програми - 6, 2006, № 1, 3-8.
Е. Шипковенска, Ч. Начев, К. Витлиянова, Ж. Христов, М. Дякова 
Сърдечно-съдови проблеми на градското българско население в период на преход. (Bulgaria Heart Study 1998-1999) 
- 6, 2006, № 1, 9-14
.
Т. Тасева   Оценка на превантивните здравни стратегии чрез комплайънса на пациентите към препоръките за контрол на рисковите фактори за исхемична болест на сърцето. Първа част - 6, 2006, № 1, 15-19.
 И. Димитров, Д. Танева   Динамични промени в основните демографски процеси на Пловдивска област за периода 1990-2003 г. - 6, 2006, № 1, 20-24.
 М. Дякова, Н. Попов, В. Петков   “Infosure” - нов инструмент за анализ и оценка на здравно-осигурителни схеми - 6, 2006, № 1,   25-29.
К. Любомирова   Съвременни биомаркери за респираторна токсичност при оценка на здравния риск чрез епидемиологични проучвания - 6, 2006, № 1,   30-33.
 И. Стамболова     Необходимост от ситуационен мениджмънт в здравеопазването - 6, 2006, № 1, 38-39.
К. Чамов    “Стюардшип” на здравната система като здравно-политическа технология: емпиричен анализ - 6, 2006, № 2, 6-12.
.
Ж. Христов    Регулираната предприемаческа дейност в системата на здравеопазване на европейските страни – представяне на книга - 6, 2006, № 2, 13-20.
.
Т. Бенишева - Димитрова    Фармацевтичното законодателство на ЕС след 2005 г. - 6, 2006, № 2, 21-27.
.
А. Керековска, С. Попова, К. Докова, Н. Ушева    Оценка на технологии в здравеопазването - възможност за по-добри управленски решения - 6, 2006, № 2, 28-32.
.
Ж. Павлова   Ролята на болничните информационни системи в управлението на здравните заведения - 6, 2006, № 2, 33-40.
.
Т. Черкезов   Развитие на МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски“ АД - гр. Кърджали в условия на реформа - 6, 2006, № 2, 41-45.
.
К. Любомирова, Т. Попов, Т. Панев, В. Николова, А.Михайлова
Управление на здравния риск при професиона лна експозиция на въглероден дисулфид -
6, 2006, № 2, 46-49.
.
Т. Тасева   Оценка на превантивните здравни стратегии чрез комплайанса на пациентите към препоръките за контрол на рисковите фактори за исхемична болест на сърцето - 6, 2006, № 2, 50-54.
.
Т. Попов   Мотивацията за учене на студентите, обучавани в системата на общественото здраве - 6, 2006, № 2, 55-59.
.
А. Тачов   Тенденции в развитието и финансирането на болниците в съвременните условия - 6, 2006, № 3, 5-11.
.
Д. Стойков и  Д. Гонкова   Проблеми на управлението на Университетска болница "Д-р Георги Странски", Плевен - 6, 2006, № 3, 12-16.
.
Д. Чаръкчиев, А. Димитров, М. Николов   "Клиничните пътеки" в България и в чужбина . - 6, 2006, № 3, 17-22.
.
А. Жеков   Общественото здраве и глобализацията в исторически план - 6, 2006, № 3, 22-30.
.
И Димитров и  Д. Танева   Динамични промени в естественото движение на населението на пловдивска област за периода 1990-2003 г. - 6, 2006, № 3, 27-31.
.
И. Стамболова   Мониторинг на дейността на медицинската сестра в първичната медицинска помощ. - 6, 2006, № 3, 32-35.
Е. Димитрова    Пациентите за качеството на професионалната подготовка на студентите - медицински сестри - 6, 2006, № 3, 36-41.
.
Т. Попов   Преподавателят през погледа на студентите - 6, 2006, № 3, 42-48.
.
Д. Велкова и К. Любомирова   Невропсихологични ефекти и усещане за здравен риск при работници, експонирани на химични вредности - 6, 2006, № 3, 49-54.
.
В. Борисов  Нерешени или нерешими стратегически дилеми на здравеопазването? - 6, 2006, № 4, 10-18.
К. Кирилов   Възникване и развитие на маркетинга - 6, 2006, № 4, 19-23.
.
К. Чамов   Стратегическа рамка и ценностна система  на европейската здравна политика - 6, 2006, № 4,  24-29.
.
С. Максимова   Скринингът на някои социално значими  заболявания като превенция и качество на медицинското обслужване - 6, 2006, № 4, 30-34. 
.
В. Петков, Н. Попов, М. Дякова   Анализ и оценка на частен здравноосигурителен фонд. (Първа част - качествени резултати) - 6, 2006, № 4,  35-41.
.
Р. Златанова   Анализ на сезонна и седмична натовареност на общопрактикуващите лекари - 6, 2006, № 4,  42-45.
.
А. Тачов  Приватизация на болниците - една   потенциална възможност с много неизвестни - 6, 2006, № 4, 46-51.
.
Г. Грънчарова,  Н. Велева     Глобалният недостиг и миграцията на здравни кадри - 6, 2006, № 4,  52-56.
Св. Димитрова,  Д. Комсийска, В. Стоянов   Пациентите за болничното информирано съгласие - 6, 2006, № 4,  57-61.
Н. Василевски, Г. Цолова, П. Димитров    Хипертонията в зоните на програма СИНДИ – България - 6, 2006, № 4, 62-66 .
К. Любомирова, Т. Попов    Здравни проблеми, породени от бума на нанотехнологиите - 6, 2006, № 4,  67-71.

Стр. Генев    Клиничните пътеки в България – шестгодишен опит - 6, 2006, № 5, 8-17.

З. Петрова   Оценка на лекарите на системата “Клинична пътека” - 6, 2006, № 5, 18-23.

Й. Борисова    Предпоставки за ефективност на етичните комисии в българското здравеопазване - 6, 2006, № 5, 24-27.

К. Алексиева     Правно регулиране на пазара на доброволните здравноосигурителни услуги в България - 6, 2006, № 5, 28-33.

В. Петков, Н. Попов, М. Дякова      Анализ и оценка на частен здравноосигурителен  фонд (Втора част - количествени резултати) - 6, 2006, № 5, 34-39.

.

Г. Проданов, К. Петрова    Пет години кампания “Движи се и победи” - 6, 2006, № 5, 40-42.

А. Жеков    Девет критерия за здравна коректност – политически инструмент на общественото здраве - 6, 2006, № 5, 43-45.

И. Бонев   Психологични аспекти на бедствените ситуации - 6, 2006, № 5, 46-50.

Ст. Гладилов Финансиране на здравеопазването в условията на присъединяване на България към Обединена Европа - 6, 2006, № 6, 13-15.

Резюме

Ж. Павлова   Самооценката и оценката на капацитет в икономическото управление на болниците - 6, 2006, № 6, 16-21.

.

А. Чешмеджиева   Динамика на населението през последните 24 години - 6, 2006, № 6, 22-29.

Резюме

Цв. Петрова-Готова   Финансови аспекти на здравеопазването в някои от развитите и развиващите се страни през последните години (литературен обзор) - 6, 2006, № 6, 30-36.

Резюме

Т. Златанова   Анализ на общественото мнение за промените в системата на здравеопазване - 6, 2006, № 6, 37-40.

Резюме

Н. Попов, В. Петков   Развитие на пазара на доброволното здравно осигуряване в контекста на българската икономика - 6, 2006, № 6, 41-44.

Резюме

А. Жеков   Здравни сценарии на бъдещето - 6, 2006, № 6, 45-48.

.

Е. Петкова, В. Хаджидекова, В. Пройчев, М. Недева - Петкова, Ст. Пъпанов   Безопасността на храните – предизвикателство на бъдещето - 6, 2006, № 6, 49-50.

Резюме

К. Чамов, А. Кехайов   Технология за избор на приоритети в здравеопазването - 6, 2006, № 6, 51-55.

А. Керековска, П. Петрова, Н. Фесчиева    Развитие и съвременни тенденции в управлението на скрининговите програми за рак на млечната жлеза в Европа - 6, 2006, № 6, 56-61.

.

Ст. Христова   Етика и болка - 6, 2006, № 6, 62-67.

.

Г. Комитов, Стр. Генев   Осигуряване достъпа на здравноосигурените лица до извънболничната медицинска помощ - 6, 2006, № 6, 68-74.

.

Зл. Петрова   Оценка на лекарите на системата “Клинична пътека” (2ра част) - 6, 2006, № 6, 75-80.

А. Петков, Й. Борисова, А. Александров   Удовлетвореност на пациентите от качеството на медицинските услуги, предлагани в МББАЛ - София, ВМА - 6, 2006, № 6, 81-84.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: