Здравен мениджмънт

Автор: М. Дякова, Н. Попов, В. Петков

Заглавие: “Infosure” - нов инструмент за анализ и оценка на здравно-осигурителни схеми - 6, 2006, № 1,   25-29.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health; Financing, personal; Data interpretation, statistical; Outcome assessment - Health care; Guidelines.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Здравеопазването в България е в период на преход и изграждане на здравна система, отговаряща на европейските тенденции за достъпност, гарантирано качество и ефективност. Подходи за изследване и оценка на здравно осигурителни схеми (какъвто е Infosure) са актуални, защото разкриват нови перспективи и механизми за справяне с хроничния недостиг и неправилно използване на ресурсите в здравния сектор. Непосредственото проучване на определен ЗОФ (последван от други) ще даде възможност за събиране и оценка на съществуващ опит и данни, за научнообосновани анализи и прогнози с национално и международно приложение.
Непосредствена цели на проекта са: да се осъществи изчерпателен, детайлен и структуриран анализ на здравно-осигурителен фонд; да се разкрият факторите, допринасящи за успеха или неуспеха на схемата; да се очертаят тенденции и насоки за промяна и развитие; опит за анализ и оценка на условията за развитие на частното здравно осигуряване в България; опит за изграждане на информационна система за съществуващите здравно осигурителни схеми в Източна Европа.Използвани изследователски методи: специализирана методика за оценка на ЗО схеми - Infosure и статистическа обработка на данни (SPSS пакет). Технологията на работа включва: сключване на договор със ЗОФ за пълен достъп до информация; отпечатване на анкетни карти; събиране на данни “офлайн”; нанасяне в програмата и в интернет “онлайн”; мониторинг и контрол от страна на партньорите (GTZ); изграждане на проучване - “case study”; обработка и мениджмънт на качеството от GTZ; публикуване в интернет; анализ на данните - изводи и резултати; архивиране и разпространение на информацията.


Адрес за кореспонденция:
Д-р Марияна Дякова, асистент,
КатедраПревантивна медицина,
ФОЗ, МУ – София
ул. Бяло Море
№ 8, етаж IV, 1527, София