Здравен мениджмънт

Автор: Т. Тасева

Заглавие: Оценка на превантивните здравни стратегии чрез комплайънса на пациентите към препоръките за контрол на рисковите фактори за исхемична болест на сърцето. Първа част - 6, 2006, № 1, 15-19.

Ключови думи (авторски): ИБС, пациенти след първи МИ, пациенти след пореден МИ, рискови фактори за ИБС, хипертония, дислипидемия, диабет, комплайанс, третична профилактика, оптимизиране.

Ключови думи (MEDLINE): Myocardial infarction--prevention and control; Risk factors; Patient compliance--statistics and numerical-data; Risk reduction behavior; Program evaluation; Retrospective studies.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Проведохме ретроспективно проучване по история на заболяването (ИЗ) на пациенти, жители на гр. София, лекувани в УМБАЛ “Св. Анна” за периода 1996 - 2003 с диагноза Остър Миокарден Инфаркт (ОМИ) - първи или втори / пореден. Установихме честотата и тежестта на главните, подлежащи на корекция, рискови фактори (РФ) за ИБС - хипертония, дислипидемия, диабет и тютюнопушене. От анамнезата при постъпване в болницата, беше определен комлайанса на пациента към лекарските препоръки за контрол на РФ за периода преди хоспитализация. Чрез телефонно интервю, беше установен комплайанса към тези препоръки след изписване от болницата. Специално внимание се обърна на изпълнение на лекарствената терапия, диетичния режим и контролните визити. Ние проведохме сравнителен анализ на комплайанса към препоръки за две групи пациенти - “след първи МИ” и след “втори / пореден МИ”. Направени са препоръки за подобряване ефикасността на третичната профилактика на ИБС.


Адрес за кореспонденция:
Д-р Татяна Иванова Тасева
УМБАЛ “Св. Аннагр.
София
Клиника по вътрешни болести
Второ вътрешно отделение
Тел. (02) 9759213