Здравен мениджмънт

Автор: И. Димитров, Д. Танева

Заглавие: Динамични промени в основните демографски процеси на Пловдивска област за периода 1990-2003 г. - 6, 2006, № 1, 20-24.

Ключови думи (авторски): Демография, статика, механично движение.

Ключови думи (MEDLINE): Population dynamics; Aged--statistics and numerical data; Emigration and Immigration--statistics and numerical data; Social change.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

В настоящата статия е проследена е статиката и механично движение на населението в Пловдивска област за 14 годишен период. Настъпилите промени в обществено-политическия живот в годините на демокрация доведоха до намаляване на населението в областта с 80 358 човека, от които емигрирали – 44 345, а 36 013 са резултат на отрицателния естествен прираст. Възрастовата структура на населението се характеризира с нарастване броя на лицата над 60 години, съпътствано с намаляване броя на лицата до 14 години. Населението в областта се намира в демографска старост, а възрастовата структура е подчертано от регресивен тип.


Адрес за кореспонденция:
Проф. д-р Иво Димитров
Катедра социална медицина и здравен мениджмънт
Медицински Университет - Пловдив