Здравен мениджмънт

Автор: Н. Василевски, Г. Цолова, П. Димитров

Заглавие: Хипертонията в зоните на програма СИНДИ – България - 6, 2006, № 4, 62-66.

Ключови думи (авторски): болести на органите на кръвообращението, артериална хипертония, фактори на риска за здравето.

Ключови думи (MEDLINE): Cardiovasculatr diseases--epidemiology; Hypertension--epidemiology; Risk factors; Bulgaria.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Пълен текст/Резюме

Настоящето изследване е проведено в рамките на програма СИНДИ и има за цел да проучи нивото на артериално налягане сред населението. Обхванати са 9646 лица (49.4% мъже и 50.6% жени) на възраст 25-64 години. Резултатите показват, че почти всеки втори мъж и всяка трета жена са със стойности на артериалното налягане над 140/90 mm Hg, като с възрастта честотата на хипертонията и при двата пола нараства.
Хипертонията е основен фактор на риска за редица други болести на системата на кръвообращението, водещи до висока смъртност и инвалидност, до огромни материални и човешки загуби. Често тя е в съчетание с други фактори на риска, което увеличава този риск. Високата честота на заболяването налага провеждането на активни интегрирани интервенционни дейности за намаляване нивото на факторите на риска за развитието на хипертонията, адекватно лечение и рехабилитация на заболелите.

 

 


Адрес за кореспонденция:
Д-р Г. Цолова
Национален център по опазване на общественото здраве
бул. Акад. Ив. Гешов № 15, София
Тел: 5812 201, Е-mail: gal@ncph.government.bg