Здравен мениджмънт

Автор: И. Стамболова

Заглавие: Необходимост от ситуационен мениджмънт в здравеопазването - 6, 2006, № 1, 38-39.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Health services administration--trends.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Управлението на здравната организация е отговорна дейност за мениджъра. Бързо променящите се условия и изисквания на средата налагат необходимостта от знания и умения за прилагане на основните принципи на ситуационния мениджмънт. Промяната и развитието са естествен процес за оцеляване и просперитет на всяка здравна организация. Познаването и прилагането на принципите на ситуационния мениджмънт са условия за успешно ръководство от страна на мениджъра.


Адрес за кореспонденция:
Ас. Иванка Стамболова
Катедра по медицинска етика и здравни грижи
Факултет по обществено здраве, МУ-София
Ул. “Бяло море
№ 8, етаж IV, 1527 София