Здравен мениджмънт

Автор: Ж. Христов

Заглавие: Основни стресогенни фактори при лекари и сила на тяхното действие - 4, 2004, № 6, 14-19.

Ключови думи (авторски): Стрес, стресогенни фактори, стрес при лекарите.

Ключови думи (MEDLINE): Physicians--psychology; Stress, psychological--etiology, Burnout, professional; Occupational diseases.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Чрез епидемиологично проучване при 300 лекари бяха изяснени основните стресогенни фактори при тях, разпределени в шест групи: фактори на обществено-икономическата среда, на семейната среда, на професията, на работната среда в т.ч. физически, психологически и фактори на организацията на работния процес. Проследена и оценена е силата на действието на всеки фактор, както и влиянието на отделните групи от тях с помощта на коефициент на средно претеглена сила на действие за фактора и сборен коефициент за цялата група. Установи се, че най-силно стресогенно действие имат факторите на обществено-икономическата среда следвани от семейните и психологичните фактори на работната среда. Получените данни изясняват основните причини за психо-емоционалното напрежение и увеличаващата се заболеваемост при лекарската професия и могат да послужат за разработване на стратегии, за намаляването и ограничаването на стреса и неговите последствия.