Рубрики и тематични полета

 

Изследвания, анализи, обзори

Т. Златанова   Нерешени проблеми в дейността на  общопрактикуващите лекари. - 5, 2005, № 1, 5-9.

.Резюме
В. Петков   Отношение напациентите към здравното осигуряване - 5, 2005, № 1, 10-13. Резюме.
З. Петрова, В. Калайджиева, Т. Андонова, С. Илиева   Система за оценка на качеството на дейността на общопрактикуващи лекари и специалисти в извънболничната помощ. - 5, 2005, № 1, 14-17. Резюме
Т. Златанова   Европейският опит в доброволното изследване на СПИН (Реферат на публикацията на C. Renzi, E. Zantedeschi and C. Signorelli Voluntary HIV testing in Europe. - Scand. J. Public Health, V. 32, 2004, No 2, 102-110.) - 5, 2005, № 1, 18-22. Резюме
М. Дякова   Клиничната епидемиология: концептуална основа за интерпретиране на рисковите фактори (реферат на публикация на Furberg, C.D., C. H. Hennekens, S. B. Hulley, T. Manolio, B. M. Psaty and P. K. Whelton 7th Bethesda Conference: matching the intensity of risk factor management with the hazard for coronary disease events. Task Force 2. Clinical epidemiology: the conceptual basis for interpreting risk factors. - J. Am. Coll. Cardiol., 27, 1996 No. 5, 976-978) - 5, 2005, № 1, 23-25. Резюме
А. Стоименова и Г. Петрова   Законодателно регламентиране на Добрата Дистрибуторска Практика - преглед на европейското и българското законодателство - 5, 2005, № 1, 26-31.
Ц. Воденичаров,  В. Борисов, Ст. Гладилов, К. Чамов, Д. Кръшков Модел за ефективно развитие на българското здравеопазване - 5, 2005, № 2, 5-14.
Цв. Петрова-Готова Някои аспекти на качеството в здравеопазването. - 5, 2005, № 2, 25-28.
Зл. Петрова, В. Калайджиева, Т. Андонова, С. Илиева  Система за оценка на качеството на дейността на лечебни заведения за извън болнична медицинска помощ - 5, 2005, № 2, 29-32.
Й. Борисова  Мястото и ролята на етичните комисии в България и по света - 5, 2005, № 2, 33-36.
Н. Петрова Иновации в обучението по информатика и биостатистика  - 5, 2005, № 2, 37-41.
С. Максимова  Медико-социални проблеми на третата възраст - 5, 2005, № 2, 42-45.
Хр. Пелев  Децентрализация и делегиране на функции и отговорности при приватизация - 5, 2005, № 2, 46-52.
С. Кирилов  Разходи на време при хирурзи в две болници- 5, 2005, № 3, 18-20.
Л. Георгиева, С. Попова  Хоспитализации на лицата над 65-годишна възраст в условията на преструктуриране на болничния сектор - 5, 2005, № 3, 21-26.
Н. Попов, В. Петков   Колко бихте инвестирали в здравето си? - 5, 2005, № 3, 27-29.
Т. Златанова  Очаквания на българския пациент от личния лекар в периода на реформа - 5, 2005, № 3, 30-34.
Р. Димова  Параметри за измерване качеството в общите медицински практики - 5, 2005, № 3, 35-40.
М. Ангелова  Особености на здравеопазването в Япония - 5, 2005, № 3, 41-44.
К. Попова-Сиджимкова   Етични и правни въпроси в медицинската практика: хапчето – плацебо (Реферат по лекционен курс на проф. Томас Мьолер) - 5, 2005, № 3, 45-47.
Ж. Христов   Тенденции в смъртността от социалнозначими заболявания в Югоизточна Европа - 5, 2005, № 4, 21-24.
 К. Любомирова, М. Вуков   Възможности за управление на здравния риск сред раними групи от население, експонирано на атмосферно замърсяване - 5, 2005, № 4, 25-29.
P. Златанова, T. Златанова, А. Чешмеджиева   Пациентите за здравната реформа - 5, 2005, № 4, 30-33.
М . Семерджиева, М. Льочкова, Н. Трайкова   Взаимоотношения лекар-пациент в системата на Първичната здравна помощ - 5, 2005, № 3, 34-36.
И. Маринов, Р. Станимирова  Концептуални различия между лидерство и мениджмънт - 5, 2005, № 4, 37-42.
Н. Попов, В. Петков   Дружествата за доброволно здравно осигуряване - структури с гарантирана стабилност и сигурност - 5, 2005, № 4, 43-45.
Г. Пехливанов     Дерматовенерологичните диспансери в България – традиция и нови реалности - 5, 2005, № 4, 46-49.
Р. Златанова  Хронометраж на дейността на общопрактикуващия лекар. - 5, 2005, № 5, 5-7.
И. Мишева  Мотивация на потребителите на здравни застраховки в условията на здравноосигурителна система. - 5, 2005, № 5, 8-13.
Л. Чакърова-Гатева, Г. Петрова  Насоки за развитие на висшето образование по здравни грижи в България. - 5, 2005, № 5, 14-18.  
 М. Митова, Е. Димитрова Летният стаж на медицинските сестри - ефективна форма за професионална подготовка в медицински колеж. - 5, 2005, № 5, 19-24.
Т. Златанова, Р. Златанова, А. Чешмеджиева Необходимост от икономическо обучение на медицинските специалисти. - 5, 2005, № 5, 25-29.
А. Абубакер Детската смъртност в Йемен. - 5, 2005, № 5, 30-32.
Цв. Валентинова    Мениджмънт на екипната дейност в Първичната здравна помощ - 5, 2005, № 6, 6-9.
Р. Златанова, Т. Златанова, В. Петков Анализ на правата на пациента - 5, 2005, № 6, 10-13.
Л. Еленкова   Професионална болест и трудова злополука - осигурени социални рискове - 5, 2005, № 6, 14-20.
Р. Димова, Р. Асенова, Н. Иванова, Ст. Георгиева, Ц. Атанасова  Отношение на тийнейджърите към сексуалното и репродуктивно здраве - 5, 2005, № 6,  21-25.
И. Стамболова   Пациентите за ролята на медицинската сестра, работеща в екипа на oбщопрактикуващия лекар - 5, 2005, № 6, 26-30.
П. Маринова   Нова визия за палиативните грижи в България - 5, 2005, № 6, 31-33.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: