Здравен мениджмънт

Автор: Е. Шипковенска, Ч. Начев, К. Витлиянова, Ж. Христов, М. Дякова 

Заглавие: Сърдечно-съдови проблеми на градското българско население в период на преход. (Bulgaria Heart Study 1998-1999) - 6, 2006, № 1, 9-14.

Ключови думи (авторски): ОМИ, ССЗ, хоспитализирана заболяемост, рискови фактори.

Ключови думи (MEDLINE): Cardiovascular diseases--epidemiology; Hospitalization--statistics and numerical data; Morbidity--trends; Urban health; Risk factors; Sex distribution; Age distribution; Social change.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Целта на проучването “Bulgaria Heart Study 1998-1999” е да установи хоспитализираната заболяемост от ОМИ на градското българско население и да проучи факторите, които вероятно влияят върху повишената заболяемост и смъртност от сърдечно-съдови заболявания  у нас.
Материали и методи: Проведено е срезово проучване върху 3994 лица (25-74 години), стратифицирани групи и за двата пола в 28-те окръжни градове на страната. Емпиричната информация е събирана през 1998 - 1999г., посредством извлечение на информацията от ЦСУ, отчетни данни на стационарните заведения за хоспитализираната заболяемост, интервю с попадналите в извадката лица и кардиологичен скрининг.
Статистическият анализ включва t-тест и Хи- квадрат тест.
Резултати и обсъждане: Разликите в хоспитализираната заболяемост от ОМИ между двата пола при младите възрастови групи до 44 години са много големи - 10 към 1 за мъжете. Резултатите от “Вulgaria Heart Study 1998-1999” показват, че личният избор към нездравословен начин на живот определено е свързан с по-високата сърдечно-съдова заболяемост и смъртност у нас. В това се крият и основните различия с останалите европейски страни. Мъжката популация има достоверно по-висока натовареност с комбинация от сърдечно-съдови рискови фактори в сравнение с жените. Картината се утежнява още от факта, че сърдечно-съдовите рискови фактори са проявени от ранна възраст при мъжете (след 35 години). Леталитетът от ОМИ в интензивните отделения на многопрофилните болници у нас е съпоставим с този в останалите европейски страни и в същото време общата смъртност от ССЗ (67,2 %) за страната ни отрежда едно от първите места в региона. Вероятно освен високата рискова обремененост на населението, организацията и качеството на доболничната помощ също допринася съществено за тази неблагоприятна картина.


Адрес за кореспонденция:
Проф. д-р Е. Шипковенска,
зам. декан на ФОЗ;
Факултет по обществено здраве, МУ – София
Ул. “Бяло море” № 8, 1527 София
Тел.(02) 9432 216