Здравен мениджмънт

Автор: И. Стамболова

Заглавие: Мониторинг на дейността на медицинската сестра в първичната медицинска помощ- 6, 2006, № 3, 32-35.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Family nursing--organization and administration; Nursing assessment; Time management--organization and administration; Program development.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

В статията е представено хронометражно проучване на работния ден на медицинската сестра, работеща в амбулатория  с общопрактикуващ лекар в Първичната медицинска помощ. Получените резултати авторът ползва,
за да предложи научен подход при определянето на броя на сестринския персонал в Първичната здравна помощ в зависимост от характера и обема на работа.


Адрес за кореспонденция:
И. Стамболова,
д-р
Факултет по Обществено здраве, Медицински университет - София

1227 София; ул. Бяло море № 8, етаж IV.