Рубрики и тематични полета

 

Изследвания, анализи, обзори

Л. Чакърова-Гатева   Общественото здраве в Европа в сравнение със САЩ - 4, 2004, № 2, 8-13.

Ж. Сурчева   Трудовата мотивация -  обзор върху някои теоретични постановки (продължение от брой 5, 2003 г.) - 4, 2004, № 2, 14-21.
П. Христова   Социални неравенства в смъртността - 4, 2004, № 2, 22-24.
П. Маринова    Професионални компетентност и компетенции - 4, 2004, № 2, 25-28.
П. Иванова    Поглед към европейските тенденции в пъблик рилейшънс - 4, 2004, № 2, 29-31.
С. Попова, К. Шопова    Психосоциално благополучие на българската жена - 4, 2004, № 2, 32-36.

Зл. Петрова, В. Калайджиева, В. Младенова   Ръководство по мониториране на качеството в здравеопазването и медицински одит - 4, 2004, № 3, 4-26.

Зл. Петрова, А. Стоянов    Методика за изготвяне на сборна оценка на качеството на лечебните заведения - 4, 2004, № 3, 27-32.

Зл. Петрова. В. Младенова, Л. Герзилова    Качество на болничната медицинска помощ през погледа на пациенти и лекари  - 4, 2004, № 3, 33-37.

Резюме

Г. Велева   Доброволно здравно осигуряване в Европейския съюз - 4, 2004, № 4, 9-13.
Т. Бенишева, Г. Петрова   Развитие на лекарственото законодателство в България за периода 1995-2004 - 4, 2004, № 4, 14-19.
И. Баташки, Р. Стефанов   Динамика на икономическите показатели в отделенията с хирургичен профил в МБАЛ - Пловдив - 4, 2004, № 4, 20-22.
Л. Кайтазки   Подходи за анализ на социалното неравенство в здравеопазването - 4, 2004, № 4, 23-27.
..
В. Петков   Удовлетвореност от качеството на медицинската помощ след въвеждането на задължителното здравно осигуряване - 4, 2004, № 4, 28-30.
В. Петков   Ефективен управленски екип: пет стратегии за успех (Реферат). - 4, 2004, № 5, 9-11.
.
Ек. Петкова , Н. Кръстева, К. Велкова, Н. Трайкова, М. Янева, К. Джамбазов, Хр. Пъпанова, Й. Марчев, Ст. Пъпанов   Необходимост от здравно екологично възпитание - 4, 2004, № 5, 12-13.
Ек. Петкова , Н. Кръстева, К. Велкова, Н. Трайкова, М. Янева, Ан. Недева, К. Джамбазов, Хр. Пъпанова, Й. Марчев, Ст. Пъпанов   Замърсяването на въздуха и здравето на човека (Обзор). - 4, 2004, № 5, 14-17.
М. Дякова   Продължителната квалификация на лекарите в системата за следдипломно обучение в България - 4, 2004, № 5, 18-20.
Р. Стефанов    Създаване на Национална политика за редките заболявания и лекарства - "сираци" в България. - 4, 2004, № 5, 21-25.
П. Балканска   Психологът в помощ на мениджъра: подбор и оценка на персонал - 4, 2004, № 5, 26-29.
Ж. Христов   Основни стресогенни фактори при лекари и сила на тяхното действие - 4, 2004, № 6, 14-19.
В. Петкова, А. Антонова, Зл. Димитрова   Фармацевтичните грижи и самолечение - 4, 2004, № 6, 20-26.
П. Иванова   Връзките с обществеността и приоритетите в здравеопазването - 4, 2004, № 6, 27-29.
Т. Бенишева, Н. Събев    Планиране и организация при разработване на нормативни актове в здравния и лекарствен сектор за системата на общественото здраве - 4, 2004, № 6, 30-38.
Н. Кръстева    Организация на личния труд на главна медицинска сестра - 4, 2004, № 6, 39-44.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: