Здравен мениджмънт

Автор: Г. Грънчарова, Н. Велева

Заглавие: Глобалният недостиг и миграцията на здравни кадри - 6, 2006, № 4,  52-56.

Ключови думи (авторски): здравни работници, недостиг, миграция.

Ключови думи (MEDLINE): Emigration and immigration--trends; Health personnel--supply and distribution; Health care reform;  Socioeconomic factors; Social problems.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Здравните работници са неравномерно разпределени в световен мащаб като се наблюдава тежък дисбаланс между развитите и развиващите се страни. Освен това е налице и дисбаланс на разпределението на кадрите в рамките на отделните държави, което допълнително влошава кризисната ситуация. Този дисбаланс е предпоставка за широкото разпространение на миграцията на световния пазар на труда на здравни кадри. Миграцията има и своите положителни черти, но преобладават негативните й ефекти. Поради това са необходими спешни мерки за справяне с нея. Тези мерки са всъщност и стъпки към овладяването на глобалния недостиг на здравен персонал, който е главна пречка за подобряване на здравето на населението на света.

 

 


Адрес за кореспонденция:
Доц. Гена Грънчарова
Декан на Факултет “Обществено здраве”, МУ-Плевен
E-mail: dean-ph@mu-pleven.bg

Ас. Надя Велева - МУ-Плевен, ФОЗ
Асистент, Катедра “Управление на здравните
грижи, медицинска етика и информационни тех-
нологии”; сл.тел.: 064/884197
E-mail: veleva_nadia@yahoo.com