Рубрики и тематични полета

 

Изследвания, анализи, обзори

Ц. Воденичаров, С. Попова - Обучeниетo по здравен мениджмънт: мода или необходимост? Здравният мениджър - новите предизвикателства. 3, 2003, № 1, 5-7.

.Резюме
Зл. Петрова - Ролята на националната здравноосигурителна каса в политиката за качеството на здравеопазването: въвеждане на мониториране в здравеопазването. 3, 2003, № 1, 8-12. Резюме.
Зл. Петрова - Ролята на националната здравноосигурителна каса в политиката за качеството на здравеопазването: медицинският одит в процеса на подобряване на качеството в здравеопазването. 3, 2003, № 1, 13-17. Резюме
Хр. Живкова - Клонирането – етични проблеми. 3, 2003, № 1, 18-23. Резюме

Л. Чакърова-Гатева - Многопрофесионално медицинско образование. 3, 2003, № 1, 24-26.

Резюме

К. Шопова - Акценти в промоцията на здравето. 3, 2003, № 1, 27-33.

Резюме

П. Балканска, Л. Томов - Съвременни подходи в медицинското и социалното обслужване на възрастнаи пациенти с дементен синдром. 3, 2003, № 1, 34-39.

Резюме

Л. Чакърова-Гатева - Непрекъснато медицинското образование. 3, 2003, № 1, 40-44.

Резюме
Зл. Петрова - Ролята на националната здравноосигурителна каса в политиката за качеството на здравеопазването: институционализиране на процеса за осигуряване на качеството 3, 2003, № 2, 8-11. Резюме
Л. Катрова, И. Калтър, К. Майда, К. Маркъс, Цв. Катрова - Политически, икономически и социален контекст на здравните реформи в страните на Централна и Източна Европа. 3, 2003, № 2, 12-19. Резюме.
Хp. Живкова  - Още веднъж за евтаназията. 3, 2003, № 2, 20-27. Резюме
Р. Стефанов и И. Димитров - Планиран брой деца от новобрачните български семейства в условията на социален и икономически преход. 3, 2003, № 2, 28-31. Резюме
П. Балканска - Комуникативната компетентност – необходимо социално умение за мениджъра. 3, 2003, № 2, 32-36. Резюме
С. Тончева - Потребност от допълнително обучение на медицинската сестра за работа в първичната медицинска помощ . 3, 2003, № 2, 37-40. Резюме
Л. Георгиева и Г. Генчев - Високорисковият подход – възможности за въздействие върху сърдечносъдовата заболяемост и смъртност в България. 3, 2003, № 2, 41-44. Резюме
К. Лазарова, Д. Тенчев, Л. Георгиева - Права на пациента в българското здравеопазване съгласно действащата нормативна уредба. 3, 2003, № 2, 45-51. Резюме
М. Попов - “Другото лице” на болницата: Нейното неформално влияние в обществената среда. 3, 2003, № 3, 6-10.  Резюме
Зл. Петрова, В. Младенова - Удовлетвореността на пациентите от медицинските услуги – компонент на качеството на здравното обслужване. 3, 2003, № 3,11-15. Резюме
П. Цонов  - Медицинската документация е важен работен инструментариум, отразяващ медицинската практика. 3, 2003, № 3, 15-20. Резюме
М. Льочкова, Г. Петрова, М. Тодорова, М. Братойчева - Някои педагогически и управленски аспекти на преподаването по медицинска етика. 3, 2003, № 3, 21-25. Резюме
Д. Тодорова - Структурен анализ и динамика на пакетите за извънболнична медицинска помощ при задължителното здравно осигуряване. 3, 2003, № 3, 26-30. Резюме
И. Стамболова, Г. Чанева - Оценка на социално-психическия климат в професионалните групи на здравеопазването. 3, 2003, № 3, 31-33. Резюме
П. Балканска, Л. Томов - Здравните и социалните грижи – приоритетни насоки в международната стратегия за действие по политиката за възрастните - 2002. 3, 2003, № 3, 34-37 Резюме
С. Александрова, А. Александров - Възрастта като критерий за разпределение на здравните ресурси (Обзор). 3, 2003, № 3, 38-43. Резюме
Л. Чакърова-Гатева Обучението по обществено здраве в Европа - регионалната перспектива. 3, 2003, № 4, 6-12. .Резюме
П. Балканска, З. Савова Само за мениджъри: стъпка по стъпка към овладяване на изкуството да управляваме. 3, 2003, № 4, 13-16. Резюме
Г. Петрова  - Педагогическото общуване - обзор. 3, 2003, № 4, 17-21. Резюме
Ж. Павлова, С. Максимова - Труд, пенсиониране и отдих. 3, 2003, № 5, 7-10. Резюме
П. Балканска, З. Савова - Мениджърът като лидер или как тези две позиции да бъдат съвместени. 3, 2003, № 5, 11-13. Резюме.
С. Максимова, Ж. Павлова - Някои аспекти на анализа и управлението в пансиони за възрастни и стари хора. 3, 2003, № 5, 14-17. Резюме
Ж. Сурчева - Трудовата мотивация – теоретични постановки. (Обзор) 3, 2003, № 5, 18-28. Резюме
С. Александрова - За персонализма и преценката на моралността на човешките действия. 3, 2003, № 6, 6-9. Резюме
Зл. Петрова, В. Младенова - Проучване на степента на удовлетвореност на пациентите от качеството на предлаганите медицински услуги от общопрактикуващия лекар. - 3, 2003, № 6, 10-16. Резюме.
Д. Гавраилова, Ж. Сурчева - Сила и авторитет на сестринската професия. 3, 2003, № 6, 17-19. Резюме
М. Драганова, А. Велкова, М. Камбурова - Сестринската диагноза - нов елемент в практиката на медицинските сестри. (Обзор) 3, 2003, № 6, 20-23. Резюме

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: