Рубрики и тематични полета

 

Изследвания, анализи, обзори - 2007

И. Баташки, Н. Ананощев  и Ж. Грудева-Попова  Промени във
ф
инансирането на болниците и правила за формиране на работната заплата - 7, 2007, № 1, 7-13.

 Ключови думи  (MEDLINE): Financial management, hospital--methods; Salaries and fringe benefits--economics; Health maintenance organizations--utilization; Prepaid health plans.

Download

Зл. Петрова    Оценка на качеството на болничната помощ през погледа на пациенти и лекари  - 7, 2007, № 1, 14-25.

Ключови думи  (MEDLINE):  Quality of health care; Hospital costs; Healthservices needs and demand; Patient satisfaction; Medical staff, hospital-- psychology;   Questionnaires.

Download

А. Щерев   Проблеми на националната здравна карта 2007 - 7, 2007, № 1, 26-32.

Ключови думи  ( MEDLINE): Public health; Health services needs and demand National health programs--organization and administration; Bulgaria--epidemiology.

Download

К. Чамов    Здравнополитически анализи:технология и оценка на здравното въздействие  - 7, 2007, № 1, 33-44.

Ключови думи (MEDLINE): Health policy; Public health administration; Health  Promotion; Health status indicators;   Health planning--methods; Program
development; Program evaluation; Health services research.

Download

В. Петков, Р. Златанова  Т. Златанова    Стратегии за промоция на правата на пациента  - 7, 2007, № 1, 45-50.

Ключови думи (MEDLINE): Patient rights--legislation and urisprudence;  Patient rights--ethics; Professional-patient relations; Health knowledge, attitudes,  practice; Program
development.

Download

М. Владимирова    Анализ на европейската здравна политика  - 7, 2007, № 1, 51-59.

Ключови думи  (MEDLINE): Health policy--trends;  Health care costs; Health care rationing; Health care reform; Policy making; European Union.

Download

Ж. Павлова    Здравето в Швеция. Национален доклад за общественото здраве 2005  - 7, 2007, № 1, 60-66.

Ключови думи  (MEDLINE): Health status; Public health--statistics and numerical data; National health programs; Delivery of health care; Demography;  Risk factors; Socioeconomic factors; Sweden--epidemiology.

Download

Е. Димитрова   Ефективност на провежданата учебна практика на студентите - медицински сестри  - 7, 2007, № 1,  67-71.

Ключови думи  (MEDLINE): Education, nursing, baccalaureate--methods; Clinical competence--standards; Knowledge; Students, nursing--psychology;  Nursing education research.

Download

В. Борисов    Проблеми на стоматологичната здравна култура и здравно поведение  - 7, 2007, № 1, 72-75.

Ключови думи  (MEDLINE): Oral health; Culture; Health behavior; Health knowledge, attitudes, practice; Questionnaires.

Download

М. Петкова   Социално-медицински проблеми на предотвратимата заболеваемост и смъртност - 7, 2007, № 1,  91-95.    

Ключови думи  ( MEDLINE):  Morbidity; Mortality; Risk assessment; Outcome and process assessment - Health care -- methods.

Download

А. Жеков   Управленският екип  - 7, 2007, № 1,  96-98.

Ключови думи  (MEDLINE): Institutional management teams--standards; Leadership;  Professional  role; Interpersonal relations; Professional competence; Models organizational.

Download

А. Кехайов   Някои аспекти на изграждане на капацитета на здравеопазването в Р. България в условия на членство в Европейската общност   - 7, 2007, № 2, 7-10.

Ключови думи  (MEDLINE):   Delivery of health care--organization and administration; Delivery of health care--standards; Health policy; National health programs--organization and administration.

Download

А. Щерев   Митове в българското здравеопазване - 7, 2007, № 2, 11-17.

Ключови думи  (MEDLINE): Health care reform--organization and administration; Quality of health care--organization and administration; Public opinion; Mythology--psychology.

Download

К. Чамов   Бенчмаркингът като здравно-политическа технология - 7, 2007,
2,
  18-25.

Ключови думи  ( MEDLINE): Benchmarking--methods; Benchmarking--standards; Benchmarking--utilization; Health policy.

Download

З. Петрова    Оценка на качеството на болничната помощ през погледа на пациенти и лекари - ІІ част  - 7, 2007, № 2,  37-44.

Ключови думи  (MEDLINE): Quality of health care; Hospital costs; Health services needs and demand; Patient satisfaction; Medical staff, hospital-- psychology;   Organizational case studies; Questionnaires.

Download

Л. Спасов, К. Чамов, М Дякова   Неравнопоставеност в реформиращата се българска здравна система през периода 1990 – 2000г.   - 7, 2007, № 2, 45-49.

Ключови думи  (MEDLINE):  Health care reform-legislation-and-jurisprudence; Health care reform-- organization and administration; Socioeconomic factors; Social values; Health services research.

Download

С. Вълкова, А. Велкова   Влияние на някои дерматологични заболявания върху качеството на живот   - 7, 2007, № 2, 59-63.

Ключови думи  (MEDLINE): Sickness impact profile; Quality of life; Skin diseases--psychology; Chronic disease; Age factors; Sex factors.

Download

Д. Танева   Сексуална култура и поведение на студентите от медицински колеж   - 7, 2007, № 2, 64-69.

Ключови думи  (MEDLINE):Sexual behavior--psychology; Health knowledge, attitudes, practice;  Risk taking; Students, nursing--psychology; Questionnaires.

Download

Л. Спасов, М. Дякова    Стратегии за намаляване на неравенството в здравеопазването – опитът на някои европейски страни.    - 7, 2007, № 2, 74-80.

Ключови думи  (MEDLINE) Health status; Health services accessibility;  National health programs; Socioeconomic factors; Europe.

Download

Ж. Винарова, П. Михова, И. Пенджуров   Ролята на интердисциплинарния екип в здравния мениджмънт   - 7, 2007, № 2, 81-84.

Ключови думи  (MEDLINE) Public health administration; Patient care team--organization and administration; Interdisciplinary communication; Public health informatics; Professional role; Program development.

Download

Д. Сиджимова   Реклама на лекарствени продукти.   - 7, 2007, № 2, 85-88.

Ключови думи  (MEDLINE) Advertising--legislation and jurisprudence;   Advertising--methods; Drug industry; Pharmaceutical preparations; Fraud.

Download

И. Баташки, Н. Ананощев  Качество на интерперсоналните отношения в хирургичните клиники на МБАЛ - Пловдив - 7, 2007, No 3, 7-12. 

Ключови думи  (MEDLINE):   Physician-patient relations; Patient satisfaction; Surgery department, hospital--organization and administration; Practice management, medical; Time management.

Download

3. Петрова  Оценка на качеството на болничната помощ през погледа на пациенти и лекари - III част - 7, 2007, No 3, 13-23.

Ключови думи  (MEDLINE):   Quality assurance, health care; Patient satisfaction;  Physician-patient relations; Interprofessional relations; Reimbursement mechanisms--economics; Economics, hospital;  Organizational case studies; Questionnaires.

Download

T. Попов, Г. Петрова   Европейска кредитна трансферна система - възможности за качеството на обучение - 7, 2007, No 3, 42-45.

Ключови думи  (MEDLINE): International educational exchange; Education. nursing, graduate; Curriculum; Models, educational; Universities --organization and administration; Europe. 

Download

Н. Попдимитрова, А. Логофетов, Г. Златева, Д. Владимирова, А. Гегова   Анализ на успеха на студентите по медицина и стоматология при изучаване на електрографските диагностични методи. 7, 2007, No 3, 46-50.

Ключови думи  (MEDLINE):  Education, medical, undergraduate; Teaching-methods;  Electrocardiography; Students, medical; Students, dental.

Download

Г. Саров   Здравната политика - рационална, етична и справедлива... или утопична? - 7, 2007, No 3, 63-64.

Ключови думи  (MEDLINE): Health policy;  Social responsibility; Choice behavior--ethics; Delivery of health care--ethics; Health services accessibility--ethics; Health services needs and demand--ethics; Life style; Personal autonomy; Risk taking; Social values; Taxes.

Download

А. Жеков    Лидерство в управленския екип - четири умения и четири грешки - 7, 2007, No 3, 65-68.

Ключови думи  (MEDLINE): Hospital administration; Leadership; Organizational objectives; Hospital-physician relations; Medical staff, hospital--organization and administration; Quality assurance, health-care--organization and administration.

Download

Е. Димитрова, М. Митова, П. Балканска     Обучението на медицинските сестри в България и европейското образователно пространство - 7, 2007, No 3, 69-72.

Ключови думи  (MEDLINE):Education, nursing,--standards;  Education, nursing--trends; Models, educational;  Specialties, nursing--education;  Nursing education research; Europe.

Download

А. Арсениев   Философски и медицински възгледи на Анаксагор - 7, 2007, No 3, 73-76.

Ключови думи  (MEDLINE): Philosophy, medical--history; Greek world--history; Famous persons.

Download

Р. Трашлиев, Н. Чакърова-Саамиева, Д. Петрова    Говор и импринтинг - 7, 2007, No 3, 77-80 .

Ключови думи  (MEDLINE):Imprinting - Psychology ; Language; Speech;  Voice--physiology; Child development.

Download

И. Дончев, , И. Баташки, Д. Шопов и Р. Стефанов    Психоклимат в хирургичните отделения на българска и германски болници  - 7, 2007, №4, 8-12.

Ключови думи  (MEDLINE): Surgery-manpower; Physicians-psychology; Attitude of health personnel; Interdepartmental relations; Patient care team-- organization and administration.

Download

А. Жеков   Ролевите типове като структурни елементи на управленския екип в болницата  - 7, 2007, № 4,   13-15.

Ключови думи  ( MEDLINE): Hospital administrators--psychology; Hospitals--organization and administration; Professional role; Interdepartmental relations.

Download

М. Стойкова, М. М. Льочкова и М. Семерджиева    Мнение на студентите относно новите репродуктивни технологии  - 7, 2007, № 4,  16-20.

Ключови думи (MEDLINE): Students, health occupations--psychology; Infertility--therapy; Reproductive techniques, assisted--psychology; Reproductive techniques, assisted --utilization; Questionaires.

Download

С. Младенова     Студентите от специалността "Здравни грижи " за необходимостта от здравно образование в българските училища.  - 7, 2007,
4,   21-24.

Ключови думи (MEDLINE): Students, nursing -- psychology ; Health education--manpower; Needs assessment; Adolescents; Schools; Questionaires.

Download

В. Петков и Н. Попов    Новите технологии в помощ при обучението на студентите по здравен мениджмънт  - 7, 2007, №4,  25-28.

Ключови думи  (MEDLINE): Education, public health professional-- organization and administration; Problem-based learning--methods; Students, public health--psychology; Computer communication networks--utilization.

Download

З. Радионова    Сравнителна оценка на учебния процес в традиционна и интегрирана проблемно-базирана програма чрез бюджета на времето  - 7, 2007, №4, 29-33.

Ключови думи  (MEDLINE):  Problem-based learning; Educational measurement; Clinical competence--standards; Curriculum--standards; Time factors.

Download

Ц. Валентинова    Управление мотивацията на персонала    - 7, 2007, №4, 40-41.

Ключови думи  (MEDLINE): Workplace-psychology; Motivation; Personnel management.

Download

Д. Сиджимова и М. Дякова    Актуално съдържание на медицинския периодичен печат в България.    - 7, 2007, №4, 48-51.

Ключови думи  (MEDLINE) : Periodicals-history; Periodicals--statistics and numerical data; Medicine.

Download

М. Радева   Държавна политика за защита при бедствия и управление на кризи    - 7, 2007, №4, 52-57.

Ключови думи  (MEDLINE) Disasters; Emergency medical services--organization and administration; Politics-; Public health administration--legislation and jurisprudence; Disaster planning--legislation and jurisprudence; Public health practice--legislation and jurisprudence; Program development.

Download

З. Петровa    Качеството - приоритет или псевдоприоритет в условията на реформиращо се здравеопазване - част І - V 7, 2007, No5, 7-14.

Ключови думи  (MEDLINE):   Quality of health care--standards; Critical pathways--utilization; Health priorities; Health services research; Health care reform.

Download

Г. Комитов, С. Генев    Приложение на тежестта на заболяването в измерване на болничния продукт - V 7, 2007, No5, 15-21.

Ключови думи  (MEDLINE):  Efficiency, organizational--statistics and numerical data; Health care reform;  Hospitals--organization and administration; Hospitalization--economics; Outcome and process assessment–health care -- organization and administration; Disease attributes.

Download

М. Стойкова, Г. Йорданов   Осигуреността с лекари по дентална медицина в Пловдивска област за периода 2003 – 2006 г. - V 7, 2007, No5, 22-25.

Ключови думи  (MEDLINE): Dentists--supply and distribution; Adult; Health services needs and demand--statistics and numerical-data; Registries.

Download

Т. Попов    Студентът-първокурсник. - V 7, 2007, No5, 26-33.

Ключови думи (MEDLINE): Students, public health--psychology; Students, nursing--psychology; Interpersonal relations; Choice behavior; Teaching-methods; Learning; Questionnaires.

Download

К. Пасхалидис    Здравеопазването в Гърция – необходимост от реформа - V 7, 2007, No5, 47-50.

Ключови думи  (MEDLINE): Public health; Health services--supply and distribution; Health services--organization and administration; Health services needs and demand; Health care reform; Greece.

Download

Н. Щерева    Качество на живот – значението му за оралното и обществено здраве - V 7, 2007, No5, 51-53.

Ключови думи  (MEDLINE): Quality of life; Oral health; Health services needs and demand; Social behavior; Socioeconomic factors.

Download

П. Руев, Г. Димов, Ж. Жечев, М. Вълкова    Сертифициране и контрол на качеството в клиничната медицина -V 7, 2007, No5, 54-58.

Ключови думи  (MEDLINE): Certification--methods; Certification--organization and administration; Clinical competence; Hospital administration; Medical audit--methods; Specialty boards; Quality assurance, health care--standards.

Download

T. Бенишева-Димитрова, В. Нинов    Нови регулаторни аспекти на лекарствените продукти за редки заболявания - V 7, 2007, No5, 59-65.  

Ключови думи  (MEDLINE): Legislation, drug; Orphan drug production--legislation and jurisprudence ; Rare diseases--drug therapy.

Download

Е. Петкова, В. Хаджидеков, Н. Трайкова, В. Пройчев, Й. Костадинова  Организационни аспекти на лаборанта по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение - V 7, 2007, No5, 76-78.

Ключови думи  (MEDLINE): Diagnostic imaging — instrumentation; Education, graduate; Radiography--education; Radiography--mannpower; Professional competence; Career mobility.

Download

З. Петровa    Качеството - приоритет или псевдоприоритет в условията на реформиращо се здравеопазване? - част ІІ –  7, 2007, No 6, 10-21.

Ключови думи  (MEDLINE):   Quality of health care--standards; Critical pathways--utilization; Health priorities; Health services research; Health care reform.

Download

Д. Шопов, И. Баташки, Д. Танева, Р. Стефанов    Вътрешен ред в терапевтичните отделения на многопрофилна болница за активно лечение –  7, 2007, No 6, 22-27.

Ключови думи  (MEDLINE):  Efficiency, organizational--statistics and numerical data; Hospitals--organization and administration; Hospital departments; Internal medicine; Outcome and process assessment–health care -- organization and administration; Questionnaires.

Download

Г. Чанева    Болнични условия и качество на грижите   –  7, 2007, No 6, 28-31. Quality of healthcare; Nursing--methods

Ключови думи  (MEDLINE): Hospitals--organization and administration; Quality of healthcare; Materials management hospital; Nursing--methods; Nursing--standards.

Download

.Ж. Христов, Т. Стоев, Д. Христова, Д. Димитрова, А. Тодорова     Въздействие на условията на труд върху психофизиологичното състояние на миньорите   –  7, 2007, No 6, 32-36.

Ключови думи (MEDLINE): Workplace; Job description; Mining--manpower; Risk factors; Health status; Occupational diseases --  prevention and control.

Download

И. Бонев, Е. Радев    Повишаването на удовлетвореността от труда чрез модифициране на социалната среда – един подход за усъвършенстване на лидерските роли на мениджъра    –  7, 2007, No 6, 37-39.

Ключови думи (MEDLINE): Work; Job satisfaction; Leadership--psychology; Interpersonal relations; Professional rolе.

Download

Г. Петрова, Т. Попов    Мотивация за обучение при студенти по специалността „Управление на здравните грижи” –  7, 2007, No 6, 40-43.

Ключови думи  (MEDLINE): Students, nursing--psychology; Teaching-methods; Motivation; Learning.

Download

В. Петков, Н. Попов, Р. Златанова    Резултати от пилотния проект по ИКТ базирано обучение на студентите от ФОЗ, МУ-София.   Сработване на екипите и придобити полезни знания и умения  –  7, 2007, No 6, 44-50.

Ключови думи  (MEDLINE): Education, distance--organization and administration; Education, public health professional--organization and administration; Students, public health--psychology; Interpersonal relations; Computer communication networks.

Download

Г. Саров, М. Сарова    Роля на родителите за редовното пушенe сред  средношколците. –  7, 2007, No 6, 51-55.

Ключови думи  (MEDLINE):  Smoking-epidemiology; Parent-child relations; Adolescent behavior, Social support.

Download

И. Стамболова    Клинично мислене и сестрински процес   –  7, 2007, No 6, 64-67.

Ключови думи  (MEDLINE): Thinking; Clinical competence; Nursing process--organization and administration.

Download

М. Стойкова, В. Михайлова    Потребност от обучение на населението и денталните лекари за превенция и ранно откриване на рак в устната кухина  –  7, 2007, No 6, 68-72.

Ключови думи  (MEDLINE):
Mouth neoplasms--prevention and control; Dentist--psychology; Dentists--education; Patients education; Health promotion.

Download

С. Максимова    Възрастните хора и здравната реформа  –  7, 2007, No 6, 73-77.

Ключови думи  (MEDLINE): AAged--psychology; Aged--physiology; Health services  for the aged; Health services needs and demand.

Download

Т. Тасев    Ресурсът време в здравеопазването – необходимост от мениджмънт  –  7, 2007, No 6, 78-79.

Ключови думи  (MEDLINE): Time factors; Public health--organization and administration; Practice management, medical--trends; Physician's practice patterns.

Download

Зл. Петрова    Качеството - приоритет или псевдоприоритет в условията на реформиращо се здравеопазване – част 3 - 7, 2007, No 7, 10-15.

Ключови думи  (MEDLINE):  Quality assurance, health care; Health care reform; National health programs; Needs assessment.

Download

Ж. Грудева-Попова,М. Спасова, К. Сотирова  Динамика на болничната заболеваемост от онкохематологични заболявания в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив за периода 1995-2006 г.   - 7, 2007, No 7, 22-28.

Ключови думи  (MEDLINE):  Hematologic neoplasms--epidemiology; Morbidity--trends, Hospitalization--statistics and numerical-data; Cohort studies. 

Download
В. Михайлова, Д. Димитрова     Доброто здравословно състояние – приоритет 1 ценностната система на лицата в напреднала  възраст  - 7, 2007, No 7, 29-34.

Ключови думи  (MEDLINE):  Social values; Attitude to health; Physical fitness--psychology; Aged; Health services needs and demand--trends; Health services for the aged--utilization.

Download

Ж. Христов, Т. Стоев, Д. Христова, Н. Иванова, А. Тодорова   Психофизиологични промени при металурзи по време на трудовия им процес - 7, 2007, No 7, 39-43.

Ключови думи  (MEDLINE):  Mining--manpower; Occupational exposure--adverse effects; Psychomotor performance; Neuropsychological tests; Occupational diseases--prevention and control; Perceptual disorders--prevention and control; Work schedule tolerance.

Download

М. Радева    Социологически аспекти на ролята на НЗОК в системата на здравеопазването. - 7, 2007, No 7, 49-57. 

Ключови думи  (MEDLINE):  Insurance,-health; Patient selection; Socioeconomic factors. Health services accessibility--statistics and numerical data.

Download

В. Шипочлиева   Развитие на корупционните практики в здравеопазването. Възможности за противодействие - 7, 2007, No 7, 58-61. 

Ключови думи  (MEDLINE):  Health personnel--economics; Health personnel--ethics; Professional misconduct; Professional-patient relations.

Download

X. Брант     Европейската здравна политика - стратегии и реалности.  - 7, 2007, No 7, 68-75.

Ключови думи  (MEDLINE):  Health policy--trends; Health priorities; Europe; Health services research; Politics.

Download
   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Следваща страница

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: