Здравен мениджмънт

Автор: К. Любомирова

Заглавие: Съвременни биомаркери за респираторна токсичност при оценка на здравния риск чрез епидемиологични проучвания - 6, 2006, № 1, 30-33.

Ключови думи (авторски): Атмосферно замърсяване, белодробни биомаркери, оценка на здравния риск, управление на риска.

Ключови думи (MEDLINE): Air pollution--analysis; Air pollutants--toxicity; Risk assessment; Inhalation exposure; Lung--drug effects; Biological markers--analysis.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Повечето биомаркери за респираторна токсичност, описвани до сега се определят в проби от бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ). Този метод не е приложим при епидемиологични изследвания, в които се включват големи кохорти  от населението. През последните години учени съобщават за нов биомаркер ( Клара Клетъчен протеин - СС16), които се открива не само в БАЛ, но и в серум и храчка. В посочените публикации се посочва , че концентрацията на СС16 може да се използва за оценка на целостта на Kлара-клетките . Тази информация може да се използва при оценка и управление на риска в епидемиологични проучвания при население, експонирано на атмосферно замърсяване.