Здравен мениджмънт

Автор: Р. Златанова

Заглавие: Хронометраж на дейността на общопрактикуващия лекар. - 5, 2005, № 5, 5-7.

Ключови думи (авторски): Общопрактикуващ лекар, Реформа, Здравеопазване.

Ключови думи (MEDLINE): Family practice--organization and administration; Physicians, family; Task performance and analysis Time management; Efficiency, organizational.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

С въвеждането на здравно-осигурителното финансиране и договарянето на първичната медицинска помощ се изгражда нова контролно-информационна система. Чрез нея се осъществява контрол върху дейността на общопрактикуващите лекари по изпълнение на договорните със НЗОК задължения.
Проведен хронометраж на работното време на лекарите от първичната здравна помощ показва, че за информационна дейност се заделя 63.27% от времето на медицинските изпълнители. Тази информация се използва предимно като оперативно-контролна и не се анализира за целите на управлението на здравеопазването. Налага се изводът, че в настоящия момент значителна част от производствения потенциал на здравните изпълнители се заделя за информация. Представени са и препоръки за оптимизиране на текущото и бъдещото управление на дейността на общопрактикуващите лекари.


Адрес за кореспонденция:
Р. Златанова
Факултет по обществено здраве
Катедра по здравен мениджмънт
ул. “Бяло море” 8, етаж IV, София 1000
E-mail: [email protected]