> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

За списанието

Списание "Здравна политика и мениджмънт" е наследник на създаденото през 2001г. списание "Здравен мениджмънт". То е специализирано издание, което разглежда здравеопазването във всички аспекти и взаимовръзки с останалите сфери на обществено-политическия живот. Издава се съвместно от Факултет "Обществено здраве" при Медицински Университет София и Дружеството за анализи и консултации ЕООД - София. Редакционният екип и Редакционният съвет включват изтъкнати български и чуждестранни академични кадри и специалисти в областта на общественото здраве, здравния мениджмънт, икономика и управление, здравната промоция и профилактика; медицинската етика и здравни грижи. Концепцията на списанието е построена върху реалната потребност от по-ефективна и бърза реформа в здравеопазването в рамките на общата реформа на обществения живот в България.

Мисия: Да стимулира и съдейства за професионализма и самоусъвършенстването на мениджърите, администраторите и специалистите, занимаващи се с проблемите на общественото здравето и здравеопазването. В частност:

 1. Активна намеса за преодоляване острия дефицит на организационна и управленска култура;
 2. Адекватна и съвременна подготовка на новата генерация здравни мениджъри и професионалисти;
 3. Информационно и експертно съдействие за приобщаване на Българското здравеопазване към Европейското;
 4. Въвеждане и адаптация на световните и европейски изисквания и стандарти в българската медицина, фармация, стоматология и здравни грижи;
 5. Научно-базирана информация и препоръки за националната здравна стратегия, политика и приоритети
 6. Научно-базирана информация и препоръки за мерки в областта на профилактиката на заболяванията и промоцията на здравето в съответствие с Новото Обществено Здравеопазване;
 7. Спомагане за въвеждането на принципите на медицината и здравната политика, базирани на научни доказателства.

Визия:
Периодика: 6 (8) книжки за 1 год.              Тираж: 1000 - 1200 броя
Обем: 88 - 104 страници                               Формат: А4 (4 х 4)
ISSN: 1311- 4981

Аудитория: Обхваща широк кръг професионалисти от всички сфери на здравеопазването:

 1. мениджъри и прокуристи на фирми от производствената и непроизводствената сфера;
 2. мениджъри и ръководители на корпоративни организации, болници, служби по трудова медицина, ДКЦ-та, медицински центрове, отделения, катедри, лаборатории и др.;
 3. финансови директори, администратори, PR-мениджъри;
 4. лекари от всички специалности, фармацевти, стоматолози, медицински сестри и
 5. всички специалисти, занимаващи се с вземане на професионални решения относно здравето и здравеопазването.

Списанието представлява особен интерес за здравните професионалисти, работещи във всички правителствени и неправителствени здравеопазни и медицински организации и структури: МЗ, Център по опазване на общественото здраве по МЗ, Център по здравна информация към МЗ, ХЕИ и подразделенията в страната, НЗОК и РЗОК в страната; БЛС и РЛК в страната; Съюза на учените в България; Съюза на научните медицински дружества; различни медицински дружества по специалности и др.

Специфична целева аудитория на списанието са общопрактикуващите лекари, като мениджъри на собствените си практики. Те са непосредствено свързани с пациента, неговите здравни, битови, социално-икономически и професионални проблеми и са най-прекият и ефективен път за провеждане на мерки за профилактика и промоция на здравето. Списанието се разпространява с приоритет и сред лекарите специалисти по социално-значими заболявания (сърдечно-съдови, диабет, алергии, инфекциозни, онкологични и др.).

Годишните периодики на списание “Здравна политика и мениджмънт” се съхраняват от Народна Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", както и от Централна медицинска библиотека при МУ - София. Изданието се обработва в базата данни "Българска медицинска литература" при ЦМБ.

Начин на разпространение:

Абонамент чрез "Български пощи" ЕАД и чрез частни абонаментно-разпространителски фирми (БАРА: Артефакт, Семир, Разпространение на печата, Близнаци и др.).
 1. Абонамент чрез собствена система на разпространение.

 2. Свободна продажба чрез Деканата на ФОЗ и някои книжарници в София и страната.

Списание "Здравна политика и мениджмънт" достига чрез вътрешна поща безплатно до: МЗ и Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ, НЗОК и СЗОК; БЛС; Медицинските университети в страната – София, Пловдив, Плевен, Варна, Стара Загора, както и до техните Факултети / Катедри по обществено здраве и здравен мениджмънт (социална медицина, здравни грижи и др.). В настоящия момент списанието се разпространява безплатно до 250 управители (директори) на здравни заведения в страната – болници, медицински центрове, ДКЦ-та, РЦЗ, РЗОК и други. Абонати на списанието са над 180 частни лица и институции в сферата на здравеопазването. По този начин се осигурява ефективното му достигане до целевата аудитория и до повишаване специфичната квалификация в областта на здравния мениджмънт и обществено здраве на по-широк кръг здравни специалисти.

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: