Здравен мениджмънт

Автор: Св. Димитрова, Д. Комсийска, В. Стоянов

Заглавие: Пациентите за болничното информирано съгласие - 6, 2006, № 4, 57-61.

Ключови думи (авторски): информирано съгласие, болнична медицинска помощ, мнение и отношение на пациенти.

Ключови думи (MEDLINE):Informed consent, Hospitals; Patients--psychology; Public opinion; Physician-patient relations--ethics.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Ефективното осъществяване на процеса на информирано съгласие е един от съществените критерии за качеството на работа в болницата. В това проучване се разкрива гледната точка на пациентите. Целта е да се разкрие отношението на хоспитализирани в Университетска болница, гр. Стара Загора пациенти към информираното съгласие и да се анализира процеса на неговото търсене и получаване съгласно изразената от тях позиция. Проведени са пряка индивидуална анкета, стандартно интервю и е приложен теста на Паспаланов-Айзенк. Резултатите показват положително отношение на пациентите към информираното съгласие в рамките на взаимоотношението с лекаря, основано на доверието. Според мнозинството от изследваните пациенти процесът на получаване на тяхното информирано съгласие е осъществен ефективно, що се отнася до компонента на съгласието Информационния компонент се очертава като по-проблематичен Анализирани са слабостите на информираното съгласие според пациентите в съдържателен и в процесен аспект.

 

 


Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Светлана Димитрова, д.м.
Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт
Медицински факултет, Тракийски университет
Ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора