Здравен мениджмънт

Автор: К. Чамов, Н. Щерева 

Заглавие: Eвропейският съюз: управленски структури, здравна политика и програми - 6, 2006, № 1, 3-8.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): European Union--organization and administration; Public health; Health policy--trends; Program development.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Статията разглежда Европейския съюз (EС) като уникална своя характер регионална правителствена организация. Представени са управленските структури на организацията и техните функции. Анализирани са етапите на развитие на здравно-политическата доктрина на ЕС и стъпките в процеса на нейната еволюция до днес. Направен е сравнително-аналитичен преглед на Програмата за дейност в областта на общественото здраве за периода 2003 - 2008г. и на приоритетните насоки на ЕС за програмно планиране на дейности в областта на общественото здраве. Представени са основните насоки в проекта на програма за обществени действия в областта на здравето и защитата на потребителя за периода 2007-2013 г.


Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р К. Чамов, зам. декан на ФОЗ, МУ-София
Асистент д-р Н. Щерева, Катедра по медицинска етика и здравни грижи, ФОЗ
Ул. “Бяло море” № 8, 1527 София
,
етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София