Рубрики и тематични полета

 

Здравна икономика

С. Николова - Фактори, влияещи върху потреблението на медицинска помощ. 1, 2001, №1, 36-38.

.

Д. Тошева - Хосписът: първи стъпки и нестандартни решения. 1, 2001, № 1, 39-40.

.

Ив. Минкина - Маркетингът като управленски подход в здравното обслужване. 1, 2001, № 1, 41-43.

.

К. Кирилов - Маркетинг-план и процесът на маркетингово планиране. 2, 2002, № 1, 33-39.

.

П. Маринова - "Връзки с обществеността" в системата на здравеопазването. 2, 2002, № 1, 40-43.

 E. Воденичаров - Стратегическо бизнеспланиране в трудовата медицина. 2, 2002, № 2, 33-36.

 Д. Атанасов, А. Сомлева, Т. Тодоров - Организационна и управленска структура на фармацевтичното обслужване в САЩ. 2, 2002, № 2, 37-44.

Б. Давидов - Местното самоуправление и здравеопазването: от реторика към икономически подходи. Размисли на икономиста. 3, 2003, № 1, 45-49.

Н. Ананощев  - Организационни и управленски модели на трудовата медицина. 3, 2003, № 1, 50-52.

Б. Давидов - “Центрове на силата” в управлението на здравеопазването: Министерството на здравеопазването или Националната здравноосигурителна каса да управляват системата "Медицински дейности"? 3, 2003, № 2, 52-57.
Г. Д. Генчев - Икономически аспекти при изследване информативността на симптомите. 3, 2003, № 2, 58-61.
Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ. 3, 2003, № 3, 44-49.
Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ. (Продължение I) 3, 2003, № 4, 22-26.
Б. Давидов - Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ. (Продължение II) 3, 2003, № 5, 29-33.
Д. Тодорова - Пакети извънболнична медицинска помощ при задължителното здравно осигуряване. Част II: Отношение на обема дейност в пакетите към характеристиките на пациентите. 3, 2003, № 5, 34-37.
А. Басаров - Законовата рамка на здравната реформа - основа за промените в управлението на чувешките ресурси в лечебните заведения за болнична помощ. 3, 2003, № 6, 24-28. Резюме

Б. Давидов - Болнична икономика: едно приложение на метода "Стъпков анализ" - 3, 2003, № 6, 29-37.

Резюме

А. Басаров - Възможности за промяна в мотивационния механизъм но заплащането на заплащатето на лечебните заведения за болнична помощ. 3, 2003, № 6, 38-43.

Резюме

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: