Здравен мениджмънт

Автор: Б. Давидов

Заглавие: Модели за финансиране на системата за медицински услуги: философия и технология - сравнителен анализ (Продължение II). 3, 2003, № 5, 29-33.

Ключови думи (авторски): Здравно осигуряване; Финансиране; Солидарност.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health - economics; Delivery of health care - organization and administration; Financial management - organization and administration; Financial management - methods; Models, organizational; Singapore.

Рубрика: Здравна икономика

Резюме

Представя се модел на здравно осигуряване с разширена персонална отговорност, функциониращ в Сингапур. Описва се здравната система на Сингапур: държавен сектор, предоставящ силно субсидирани медицински услуги, и частен сектор. Здравноосигурителната система се организира и контролира от Министерството на здравеопазването и се състои от няколко взаимосвързани  компонента – схеми: Медисейв  (основна и задължителна), Медишийлд, Елдършийлд и Медифънд. Разглеждат се предназначението, обхватът и покритието, което осигурява всяка от тях. Обсъжда се основната философия на модела: засилена персонална отговорност за здравното състояние и за потреблението на медицинските услуги и силна подкрепа на обществото за поддържане на минимален, но достатъчен стандарт на медицинско обслужване за социално слабите членове на обществото.

По изрично желание на автора пълният текст е публикуван в рубриката "Дискусионен клуб".


Адрес за кореспонденция: Проф. ик. Божимир Давидов, дмн - завеждащ лаборатория “Информационни системи”, Национален център по здравна информация, 1430 София, бул. “Акад. Ив. Гешов” № 15. Тел.: 5814-273.
E-mail: davidov@nchi.government.bg