Здравен мениджмънт

Автор: Д. Тодорова

Заглавие: Пакети извънболнична медицинска помощ при задължителното здравно осигуряване. Част втора: Отношение на обема дейност в пакетите към характеристиките на пациентите. 3, 2003, № 5, 34-37.

Ключови думи (авторски): Задължително здравно осигуряване; Първична здравна помощ; Пакет здравни дейности; ОПЛ; Пациенти; Пол; Възраст.

Ключови думи (MEDLINE): Primary health care - organization and administration; Family practice - economics; Preventive health services - economics; Therapeutics - economics; Insurance, health - economics; Age distribution; Sex distribution.

Рубрика: Здравна икономика

Резюме

Публикацията е втора част на проучване относно динамиката на пакетите извънболнична медицинска помощ при задължителното здравно осигуряване. Правят се структурни анализи и сравнения между пакета дейности на общопрактикуващия лекар, извършвани по НРД 2002, и на основния пакет дейности по Наредба № 27, по НРД 2003. Проучването показа, че възрастта и полът на пациента влияят върху обема дейност, който той има право да получи от пакета. Установява се, че и в двата пакета броя дейности е по-малък спрямо лицата от мъжки пол, и е най-малък спрямо лицата от възрастова група над 65 год.


Адрес за кореспонденция: Д-р Десислава Тодорова, редовен докторант в секция "Икономика на здравеопазването", Катедра "Социална медицина и зздравен мениджмънт", ФОЗ, МУ София.
E-mail: bg@doctor.com