Рубрики и тематични полета

 

Здравна икономика

С. Генев   Управление и разпределение на финансовите ресурси
з
а задължително здравно осигурените лица в извънболнич-
ната медицинска помощ в България за периода 2000-2006
-
 7, 2007,
 
1,
 76-84.

Ключови думи  (MEDLINE) Ambulatory care--economics; Ambulatory care--organization and administration; Insurance, health--economics; Fees and charges.

Download

 А. Тачов   Възможните подходи за финансиране на здравната система   в бъдеще - Реферат на публикацията на  P. Horobon and  T. Machek   "Health System Funding Approaches of Tomorrow, " 7, 2007, № 1,  85-87.

Download

Л. Спасов   Оскъдни ресурси за трансплатационни процедури при нарастващи потребности от трансплантация на органи  - 7, 2007, № 2,  26-29.

Ключови думи (MEDLINE): Transplantation--economics;  Transplantation--ethics;  Fees and charges; Financial support; Public policy;  Tissue donors--psychology.

Download

И. Баташки, Н. Ананощев    Болничен продукт в УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив – измерители и подходи за определяне на разходите  - 7, 2007,
2,
  30-36.

Ключови думи (MEDLINE): Hospitals, university--economics; Hospitals, university--utilization; Hospital costs; Cost and cost  analysis.

Download

И. Баташки   Икономическият анализ като основа за повишаване качеството на болничния продукт.   - 7, 2007, № 2, 50-58.

Ключови думи  (MEDLINE): Fee schedules;  Financial management, hospital--methods; Cost-benefit analysis; Hospital costs; Decision trees.

Download

Ж. Грудева-Попова    Финансов мениджмънт в болничната система – възможни подходи при въвеждането му.  - 7, 2007, № 2, 70-73.  

Ключови думи  (MEDLINE) Financial management, hospital--methods; Financial management, hospital--organization and administration.

Download

П. Трендафилова    Повишаване на ефективността в здравеопазването - необходимост от прилагане на маркетинговия подход - 7, 2007, No 3, 24-28.

Ключови думи  ( MEDLINE): Marketing of health services--methods; Efficiency, organizational; Quality assurance, health care.

Download

И. Баташки     Икономическият анализ като основа за повишаване качеството на болничния продукт - II част - 7, 2007, No 3, 29-37.

Ключови думи (MEDLINE): Hospital costs; Quality assurance, health care; Cost and cost analysis.

Download

Е. Петкова, В. Хаджидеков, В. Пройчев, Н. Трайкова, М. Недева-Петкова, К. Джамбазов и С. Пъпанов     Амортизационна оценка и организация на сервизната поддръжка на материалния ресурс - ехографска диагностична апаратура в Южен централен район на България. 7, 2007, No 3, 51-54.

Ключови думи (MEDLINE): Ultrasonography -- utilization; Ultrasonography -- instrumentation; Economics, hospital.

Download

Ж. Грудева-Попова   Роля на икономическата оценка във финансовия мениджмънт на болничната система - 7, 2007, No 3, 58-62 .

Ключови думи  (MEDLINE): Financial management, hospital--economics;  Capital financing; Hospital costs; Hospital charges.

Download

Ж. Грудева-Попова   Особености на финансовия мениджмънт в болничната система   - 7, 2007, №4, 50-58.

Ключови думи  (MEDLINE):  Financial management, hospital--economics; Financial management, hospital -- organization and administration; Delivery of health care -- organization and administration; Delivery of Health care--economics;  Organizational policy.

Download

М. Траяноски и В. Лазаревик    Пазарът в здравеопазването - цени и ценообразуване в здравеопазването .   - 7, 2007, №4, 58-62.

Ключови думи  (MEDLINE): Marketing of health services--organization and administration.

Download

Р. Казаков   Предизвикателства пред ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти в ЕС  - 7, 2007, №4, 63-72.

Ключови думи  ( MEDLINE):  Pharmaceutical preparations-economics; Drug costs--trends; Insurance, pharmaceutical services--economics;  Insurance, health, reimbursement--economics; European Union.

Download

Г. Комитов, С. Генев    Приложение на тежестта на заболяването в измерване на болничния продукт - V 7, 2007, No5, 15-21.

Ключови думи  (MEDLINE):  Efficiency, organizational--statistics and numerical data; Health care reform;  Hospitals--organization and administration; Hospitalization--economics; Outcome and process assessment–health care -- organization and administration; Disease attributes.

Download

Н. Щерева    Качество на живот – значението му за оралното и обществено здраве - V 7, 2007, No5, 51-53.

Ключови думи  (MEDLINE): Quality of life; Oral health; Health services needs and demand; Social behavior; Socioeconomic factors.

Download

М. Дякова    Глобален социално-икономически товар от сърдечносъдови заболявания и някои рискови фактори – част І - V 7, 2007, No5, 66-75.

Ключови думи  (MEDLINE): Cardiovascular diseases--epidemiology; Cardiovascular diseases--complication; Cardiovascular diseases--mortality; Risk factors; Socioeconomic factors; Cost of illness.

Download

М. Дякова   Глобален социално-икономически товар от сърдечносъдови заболявания и някои рискови фактори – част ІІ  –  7, 2007, No 6, 56-63.

Ключови думи  (MEDLINE): Cardiovascular diseases--epidemiology; Cardiovascular diseases--complication; Risk factors; Socioeconomic factors; Cost of illness.

Download

Т. Тасев    Ресурсът време в здравеопазването – необходимост от мениджмънт  –  7, 2007, No 6, 78-79.

Ключови думи  (MEDLINE): Time factors; Public health--organization and administration; Practice management, medical--trends; Physician's practice patterns.

Download
Л. Спасов    Икономически анализ разход-полза при бъбречни / чернодробни трансплантации. - 7, 2007, No 7, 16-21.

Ключови думи  (MEDLINE):  Liver transplantation--economics; Kidney transplantation--economics; Cost benefit analysis; Health care costs.

Download

Т. Златанова, Р. Златанова-Великова, С. Великов    Мениджмънт на капацитета и разходите за пациента в болницата. - 7, 2007, No 7, 44-48.

Ключови думи  (MEDLINE):  Economics, hospital--organization and administration; Patient care--economics; Delivery of health care--economics.

Download

Г. Христов   Клинични пътеки ли са "клиничните пътеки" в България? - 7, 2007, No 7, 62-67. 

Ключови думи  (MEDLINE): Critical pathways-- utilization; Critical pathways-standards; Fee for service plans-economics; National health programs--economics; Quality assurance, health care--standards.

Download

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: