Здравен мениджмънт

Автор: Г. Д. Генчев

Заглавие: Икономически аспекти при изследване информативността на симптомите. 3, 2003, № 2, 58-61.

Ключови думи (авторски): Икономика на здравеопазването; Вземане на решения в медицината; Информативност на симптомите. .

Ключови думи (MEDLINE): Disease-economics; Signs and symptoms; Decision support techniques; Medical informatics applications.

Рубрика: Здравна икономика

Резюме

Навлизащите в световната практика системи за подпомагане вземането на медицинско решение повдигнаха редица важни въпроси, свързани с тяхното изграждане. Един от тях е информативността на използваните симптоми, пряко свързан с ефективността на реализираните системи. Прилаганият за целта математически апарат недвусмислено доказва, че значителна част от влизащата в описанието на нозологичните единици симптоматика няма никакво или почти никакво значение при вземането на медицинско решение.Погледнато в икономически аспект – използването преди всичко на високоинформативни симптоми и избавянето от медицински изследвания, резултатите от които не допринасят за изясняване на клиничната картина, може да доведе до значителни икономии на средства в здравната мрежа. Приведени са данни, свързани със създаването на конкретни системи за вземане на медицинско решение в различни медицински области.


Адрес за кореспонденция: Инж. Генчо Д. Генчев, дм – главен асистент, Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински факултет, Медидицински университет – София. E-mail: pavel_137@hotmail.com