Здравен мениджмънт

Автор: М. Стойчева

Заглавие: Колежанското образование - акценти върху качеството на обучението и перспективите за професионална реализация и развитие на медицинските сестри. 2, 2002, № 3, 7-12.

Ключови думи (авторски):Колежанско образование; Качество на обучението; Професионална реализация и развитие; Здравна реформа и приоритети.

Ключови думи (MEDLINE): Education, nursing - standards; Nursing education research; Quality control; Students, nursing - psychology; Professional competence.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Въз основа на извършено социологическо проучване, в контекста на извършващата се здравна реформа и здравните приоритети, са анализирани съществените качествени елементи на колежанското образование, в частност по специалността “медицинска сестра”. Проследени са състоянието, динамиката и тенденциите на професионалната подготовка, реализация, развитие и усъвършенстване на специалистите медицински сестри съобразно с новите здравни реалности и потребности.


 Адрес за кореспонденция: Мими Георгиева Стойчева, дмдиректор, Медицински колеж при Университет “Професор д-р Асен Златаров”, 8000 Бургас, бул. “Стефан Стамболов” 69, тел./факс 056/813295