Архив

 

Том 2, 2002, брой 3

Позиция на главния редактор

Ц. Воденичаров - По-добро здравеопазване чрез повече местно самоуправление. 2, 2002, № 3, 1.

Изследвания, анализи, обзори

Зл. Петрова - Ролята на националната здравно-осигурителна каса в политиката за качеството на здравеопазването: Концепция за качеството на здравеопазването. 2, 2002, № 3, 5-6.

М. Стойчева - Колежанското образование - акценти върху качеството на обучението и перспективите за професионална реализация и развитие на медицинските сестри. 2, 2002, № 3, 7-12.

Й. Вучков - Медицина и религия - традиции и перспективи. 2, 2002, № 3, 13-16.

Н. Ананощев - Рискови фактори за повишената честота на злокачествените новообразувания в панагюрска община, антропогенно обременен район.. 2, 2002, № 3, 17-20.

М. Льочкова, М. Семерджиева, Р. Стефанов - Някои аспекти на качеството на първичната здравна помощ според общопрактикуващия лекар. 2, 2002, № 3, 21-28.

Д. Атанасов - Същност на следдипломното обучение на висшите фармацевтични кадри в България. 2, 2002, № 3, 29-31.

И. Кънева, К. Кирилов, Г. Царянски - Състояние на неинвазивната рентгенова образна диагностика и съвременни насоки за оптимизиране вениджмънта на образно-диагностичния процес в кардиохирургичната реанимация. 2, 2002, № 3, 32-36.

Д. Атанасов, А. Сомлева, Т. Тодоров - Преглед на фармацевтичната законодателна регулация в САЩ. 2, 2002, № 3, 37-42.

Дискусионен клуб 

В. Борисов - Киберкултура и здравна реформа - приложни проекции. 2, 2002, № 3, 43.

Н. Попов - Компютърът - лукс или необходимост. 2, 2002, № 3, 44-45.

 По света - събития и факти  

Д. Кръшков - Концептуален модел за измерване дейността на здравната система. (Реферат) 2, 2002, № 3, 46-50.

Ж. Сурчева - Избягвайте 10-те основни причини, които демотивират персонала. (Реферат) 2, 2002, № 3, 51-53.

Л. Гатева - Анализ на политиката в медицинското образование: структурен подход. (Реферат) 2, 2002, № 3, 54-56.

Н. Петрова - Обучение по Обществено Здраве: как да се обучават преподавателите. (Реферат) 2, 2002, № 3, 57-59.

В. Петков - Здравни цели - новости от света. 2, 2002, № 3, 60-62.

Инструкция за авторите 2, 2002, № 3, 63.

.

 

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1202 София
бул. Мария Луиза 92, IV етаж, ЗОФ “Здраве” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел. / Факс: (02) 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: