Здравен мениджмънт

Автор: Д. Атанасов

Заглавие: Същност на следдипломното обучение на висшите фармацевтични кадри в България. 2, 2002, № 3, 29-31.

Ключови думи (авторски): Фармация; Следдипломно обучение; Специализация

Ключови думи (MEDLINE): Education, pharmacy, continuing - trends; Pharmacists; Professional practice - trends.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Усвояването на теоретични и практически умения, които разширяват пакета от знания, получени от основния образователен курс, води до повишаване на квалификацията, до усъвършенстване на познанията и до създаване на кадри, които са в крак със съвременните тенденции във фармацията. С тази статия се проследяват възможността за следдипломно обучение на висшите фармацевтични кадри в България и тенденциите в тази насока през последните години.  


Адрес за кореспонденция: маг. фарм. Димитър Атанасов, дм – главен асистент, Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София., ул. “Дунав” № 2.