Здравен мениджмънт

Автор: Н. Ананощев

Заглавие: Рискови фактори за повишената честота на злокачествените новообразувания в панагюрска община, антропогенно обременен район.. 2, 2002, № 3, 17-20.

Ключови думи (авторски): Малигненост; Кумулативен риск; Пол; Мед; Хромозомни мутации

Ключови думи (MEDLINE): Neoplasms - epidemiology; Neoplasms - chemically induced; Occupational exposure - adverse effects; Copper; Sex factors; Mutation; Chromosome aberrations.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Установено е замърсяване с тежки метали в антропогенно обременен район на Южна България. Резултатите показват, че заболяаемостта от злокачествени новообразувания в изследвания регион нараства всяка година. Проведени са няколко цитогенетични теста за мутагенна активност и застой на митозите. Данните от изследването на водата в региона разкриват нарастващо разпространение на хромозомни мутации и намаляване скоростта на клетъчно делене.


Адрес за кореспонденция: Д-р Никола Ананощев, дм – началник, Служба “Трудова медицина”, УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив.