Здравен мениджмънт

Автор: И. Кънева, К. Кирилов, Г. Царянски

Заглавие: Състояние на неинвазивната рентгенова образна диагностика и съвременни насоки за оптимизиране вениджмънта на образно-диагностичния процес в кардиохирургичната реанимация. 2, 2002, № 3, 32-36.

Ключови думи (авторски): Неинвазивна рентгенова образна диагностика; Кардиохирургична реанимация; Мениджмънт.

Ключови думи (MEDLINE): Intensive care units - organization and administration; Cardiac surgical procedures - standards; Radiography - utilization; Intensive care - organization and administration.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Спешната рентгенография дава ценна информация, която съвместно с информацията от другите диагностични методи създава възможност да бъде снижен рискът за пациентите, лекувани в кардиохирургичната реанимация (КХР). Световната практика показва, че рискът за тези пациенти може да бъде понижен чрез стандартизация на образните изследвания, чрез съблюдаване на конкретен образнодиагностичен алгоритъм, както и чрез прилагане на рационален мениджмънт на образната диагностика в КХР. В представения материал се разглеждат сегашното състояние и особеностите на съвременната неинвазивна рентгенова образна диагностика в КХР на УБ “Св. Екатерина”, МУ - София. Използвани са данните от изследванията на 2730 пациенти с мобилен рентгенов апарат. В унисон с изискванията на модерната кардиохирургия и като се взема предвид спецификата в състоянието на пациентите и техническата обезпеченост на високоспециализирания диагностичен екип, се правят изводи и предложения за оптимизиране мениджмънта на образнодиагностичния процес в КХР.


 

Адрес за кореспонденция: Д-р Искра Кънева - рентгенолог, редовен докторант към Катедрата по рентгенология при МУ – София, 1431 София, ул. “Св. Георги Софийски”