Здравен мениджмънт

Автор: Д. Атанасов, А. Сомлева, Т. Тодоров

Заглавие: Преглед на фармацевтичната законодателна регулация в САЩ. 2, 2002, № 3, 37-42.

Ключови думи (авторски): Фармация; Законодателство; Американско фармацевтично законодателство.

Ключови думи (MEDLINE): Legislation, pharmacy; Drug industry - legislation and jurisprudence; Pharmacy - history; Pharmacy - organization and administration; United States.

Рубрика:
Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Развитието на американската фармация е под огромното влияние на индианската култура и развитието на европейската фармация през различните исторически етапи. Тя носи в себе си духа на свободолюбието и идеята за неограничените възможности в Новия свят, които и сега запазват влиянието си. Вероятно поради тази причина фармацевтичната практика има относително либерален характер от законодателна гледна точка, но претърпявайки множество грешки и промени, постепенно достига висока степен на професионални изисквания (тя се регулира от закони на федерално и щатско равнище). Тази статия е опит да се проследят историческото развитие на американската фармация и основните законодателни разпоредби на федерално и щатско ниво.


Адрес за кореспонденция: маг. фарм. Димитър Атанасов, дм – главен асистент, Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София, ул. “Дунав” № 2.