Здравен мениджмънт

Автор: Зл. Петрова

Заглавие: Ролята на националната здравно-осигурителна каса в политиката за качеството на здравеопазването: Концепция за качеството на здравеопазването. 2, 2002, № 3, 5-6.

Ключови думи (авторски):Здравно осигуряване; Качество на здравеопазването; Приориети; Основни концепции; Предпоставки за качество.

Ключови думи (MEDLINE): Insurance, health; Health policy; Health priorities; Quality assurance, health care - organization and administration.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Основен приоритет на съвременното здравеопазване е неговото качество. Съвременната интерпретация на проблема се построява върху две основни концепции: описание на компонентите на качеството и неговото измерване. Националната здравноосигурителна каса насочва вниманието си към създаване на предпоставки за въвеждане на система за мониторинг и подобряване на качеството.


Адрес за кореспонденция: д-р Златица Петрова – директор, Дирекция “Осигуряване на качество и медицински контрол”, НЗОК, тел.: (02) 9659-181; e-mail: