Здравен мениджмънт

Автор: М. Льочкова, М. Семерджиева, Р. Стефанов

Заглавие: Някои аспекти на качеството на първичната здравна помощ според общопрактикуващия лекар. 2, 2002, № 3, 21-28.

Ключови думи (авторски): Общопрактикуващ лекар; Здравна реформа; Бариери на промяната; Качествена здравна помощ.

Ключови думи (MEDLINE): Primary health care - organization and administration; Physicians, family - psychology; Health care reform - organization and administration; Physician-patient relations; Physician's practice patterns - statistics and numerical data; Organizational innovation; Outcome assessment-Health care; Questionnaires.

Рубрика: Изследвания, анализи, обзори

Резюме

Cъс старта на здравната реформа най-напред в сферата на първичната здравна помощ изникна необходимост от въвеждане на критерии и стандарти за оценка на нейното качество. Общопрактикуващият лекар разглежда качеството като ефективни грижи за пациента, основани на професионални критерии и майсторство.Анализът на резултатите от проведеното социологическо изследване сред общопрактикуващи лекари свидетелства, че първоначалните опасения преди въвеждане на реформата се разминават с оценките им за реалността след осъществяване на трансформациите; на преден план се изявяват проблеми от организационно-бюрократично естество и потребности от учебно-образователен характер за получаване на по-висока квалификация по обща медицина. Очевидно е, че общопрактикуващият лекар и след реформата не е преодолял бариерите на промяната. Належащо е въвеждането на ефективна система за текущ контрол за своевременно отстраняване и преодоляване на дефицитите, недостатъците и противоречията с цел осигуряване и стимулиране на качествена здравна помощ в първичната лекарска практика.


Адрес за кореспонденция: доц. д-р Мариана Льочкова, дм; ст. ас. д-р Мария Семерджиева, ст. ас. д-р Румен Стефанов – Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински университет – 4000 Пловдив, бул.”Васил Априлов” 15а; тел. 032/602-288, 032/602-221.
e-
mail: [email protected], [email protected]