Архив

5 години списание "Здравен мениджмънт" - Специален брой 2005Том 6, 2006 г., брой 1

Изследвания, анализи, обзори

 

К. Чамов, Н. Щерева    Eвропейският съюз: управленски структури, здравна политика и програми - 6, 2006, № 1, 3-8.

Е. Шипковенска, Ч. Начев, К. Витлиянова, Ж. Христов, М. Дякова 
Сърдечно-съдови проблеми на градското българско население в период на преход. (Bulgaria Heart Study 1998-1999) 
- 6, 2006, № 1, 9-14
.

Т. Тасева   Оценка на превантивните здравни стратегии чрез комплайънса на пациентите към препоръките за контрол на рисковите фактори за исхемична болест на сърцето. Първа част - 6, 2006, № 1, 15-19.

И. Димитров, Д. Танева   Динамични промени в основните демографски процеси на Пловдивска област за периода 1990-2003 г. - 6, 2006, № 1, 20-24.

М. Дякова, Н. Попов, В. Петков   “Infosure” - нов инструмент за анализ и оценка на здравно-осигурителни схеми - 6, 2006, № 1,   25-29.

К. Любомирова   Съвременни биомаркери за респираторна токсичност при оценка на здравния риск чрез епидемиологични проучвания - 6, 2006, № 1,   30-33.

И. Стамболова    Необходимост от ситуационен мениджмънт в здравеопазването - 6, 2006, № 1, 38-39.

Здравна икономика

 

А. Миткова   Основни аспекти на финансовото управление и перспективи за развитие на МБАЛ “Св. Иван Рилски - Разград” АД - 6, 2006, № 1, 40-46.

Г. Христов    Социално-икономическа тежест на бронхиалната астма върху здравно-осигурителната система в България през 2004 година - 6, 2006, № 1, 47-52.

А. Жеков  Национални здравни сметки  - 6, 2006, № 1, 53-56.

Клиничен мениджмънт

М. Радева    Радиоактивен йод за лечение на хипертиреоидизъм  - 6, 2006, № 1, 57-59.

Актуално - събития и факти, научни прояви.

М. Дякова    Регионалната среща на специалистите по обществено здраве за Югоизточна Европа: 09 - 11.12.2005 г., Подгорица, Черна гора  - 6, 2006, № 1,  60-61.

А. Жеков и П. Трендафилова    Конференция на студентите по обществено здраве в Югоизточна Европа 15 - 17.12.2005, Скопие, Македония  - 6, 2006, № 1,  62-63.

 

Не пропускайте да видите!!!

На разположение на web-страницата на PH-SEE се намира нова книга в PDF формат, участие в която имат и български учени. Тя може да бъде видяна на адрес: http://www.snz.hr/ph-see/

Директна връзка може да се осъществи на адрес
http://www.snz.hr/ph-see/publications.htm (13MB)
За сваляне на информация се изисква потребителска парола.

 

Не пропускайте да посетите!!!

eureth.net        етика в медицината и биотехнологията

Европейска информационна мрежа с българско участие

Абонирайте се за 2006 г. ! Вижте "Абонамент и реклама"

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Марияна Дякова
Тел./Факс:
02 931-04-21
E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: