Архив

 

Том 1, 2001, брой 1

Позиция на главния редактор

.

Ц. Воденичаров - Нови акценти в здравеопазването. 1, 2001, № 1, 2.

Изследвания, анализи, обзори

Д. Кръшков - Здравната реформа в САЩ: проблеми и насоки на правната уредба. 1, 2001, № 1, 3-9.

.

К. Кирилов - Качества на здравния мениджър. 1, 2001, № 1, 10-13.

Е. Шипковенска - Епидемиологията - Ключ за превантивна стратегия. 2001,1 (1), 14-16.

.

К.Чамов - Съвременната здравна политика и медицинската сестра. 1, 2001, № 1, 17-21.

Й. Вучков - Интензивното отделение като среда с особено влияние върху пациентите и терапевтичния тим. 1, 2001, № 1, 22-25.

.

В. Петков - Политика на доброваолното здравно осигуряване в Европейския съюз. 1, 2001, № 1, 26-27.

.

К. Пасхалидис - Общественото мнение и здравната реформа. 1, 2001, № 1, 28-30.

Евг. Саламиева - Правата на пациента през погледа на пациента. 1, 2001, № 1, 31-33.

.

Б. Борисова - Промоция на здравето като неотложен приоритет на здравеопазването. 1, 2001, № 1, 34-35.

Бизнес и предприемачество в здравеопазването

С. Николова - Фактори, влияещи върху потреблението на медицинска помощ. 1, 2001, № 1, 36-38.

.

Д. Тошева - Хосписът: първи стъпки и нестандартни решения. 1, 2001, № 1, 39-40.

.

Ив. Минкина - Маркетингът като управленски подход в здравното обслужване. 1, 2001, № 1, 41-43.

.

Дискусионен клуб

В. Борисов - Ресурсите на здравеопазването - желания и реалности. 1, 2001, № 1, 44-45.

.

Н. Тосева - Палиативните грижи - неотложна потребност. 1, 2001, № 1, 46-48.

По света  

Л. Георгиева и Г. Генчев - Глобалните предизвикателства и общественото здравеопазване. 1, 2001, № 1, 49-51.

Терминологичен речник ЗМ

Обществено здраве; Медицина, основаща се доказателства; Медикрация; Управлявано здравно обслужване и други термини.1, 2001, № 1, 52.

 

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1202 София
бул. Мария Луиза 92, IV етаж, ЗОФ “Здраве” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел. / Факс: (02) 931-04-21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: