Здравен мениджмънт

Автор: В. Борисов, Хр. Александрова

Заглавие: Терминологичен речник ЗМ - 1, 2001, № 1, 52.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Terminology; Public health.

Рубрика: Актуална научна информация

Пълен текст

Обществено здраве (Public Health):

Науката и практиката за поддържане, стимулиране и възстановяване на здравето. В повечето западни страни терминът Public Health (PH) през 90-те години замени терминът Социална медицина. Сферата на интерес и дейност на PH е надиндивидуалното (популационно) ниво на здравето.Затова по необходимост РН е интердисциплинерно знание  - то кумулира и използва факти, подходи и методи от областта на социологията, политологията, икономиката,етиката, демографията, , статистиката, педагогиката и др. В страните на Европейския съюз PH се нарежда сред водещите общи национални приоритети и в частност сред здравно-политическите приоритети.

Медицина върху доказателства (Evidence-Based Medicine):

По-обстойният смислов превод на този термин е “медицина, основана на очевидни доказателства”.  Evidence-Based Medicine (EBM) отразява прецизното и строго научно обосновано приложение на утвърдени и доказани начини на лечение. Клиничните решения са основани стриктно на наличната база данни с оглед да се избере алтернатива (вариант) на лечение. В родината на ЕВМ, Великобритания, това се разглежда като нов подход към проблемите на лекарското всекидневие - лекарите вече ще вземат решение не само “по усет”, а само след обстойно проучване и обосновка.

Медикрация:

Система на управление, базирана върху възгледа за медицинско самоопределение (саморешение). Медикрация (М) отразява абсолютното доминиране на лекарите в здравеопазната система и нейното управление.  М. е била възможна в условията на икономически щедра здравна политика, която обаче е довела до непосилни разходи за здравно обслужване. Оттук се търсят трудни политически решения за обратно “вдигане на прага”. Лекарите вече не могат да практикуват “независимо частно”, а са отворени за пряк мениджърски мониторинг и контрол. Преодолява се и доминирането на лекарите в управлението на здравната система преди всичко чрез внедряването на професионалния мениджмънт в здравеопазването.

Управлявани здравни услуги (Managed Care):

Managed Care (МС) е обобщено понятие за множество здравно-осигурителни системи, при които класическото разделяне на поемащия разходите и предлагащия услугите се разкрепостява и премахва.В тесен смисъл МС означава “направляемо здравно осигуряване”, например ръководството на дадена фирма поема медицинското обслужване. Най-важните форми на МС са Health Maintenance Organizaions, Preferred Provider Organizaions, Exclusive Provider Organizations.


Съставил: Проф. В. Борисов.


Други термини:

Свежа заболеваемост (Incidence)

Периодна болестност (Period Prevalence)

Моментна болестност (Point Prevalence)

Временна нетрудоспособност – отсъствие поради болест (Sickness Absence)

Лекарствена самоупотреба (Self-medication)

Домашно обслужване (Home care)

Първични здравни грижи (Primary Health Care)

Общопрактикуващ лекар (General Practitioner – GP)

Управление на цялостното качество (Total Quality Management)

Промоция на здравето (Health Promotion)

Нова здравна политика (New Health Policy)

Здравни приоритети (Health Priorities)

Здравословен начин на живот (Healthy Life Style)

Реформа на здравеопазването (Healthcare Reform)

Мениджмънт на промяната (Management of change)


Превод: Хр Александрова