> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

Архив

Том 1, 2009 г. Брой 6

Поздравление от редколегията – 1, 2009, No 6, 2.

  PDF

Позиция

 

Проф. д-р Веселин Борисов, дмн   Приоритети и псевдоприоритети. – 1, 2009, No 6, 3 – 6.
Health priorities; Health care reform; Policy making.

  PDF

Собствени проучвания и анализи

 

1. К. Попова, С. Спиридонов    Организация на доболничната и спешна медицинска помощ при болни с остър мозъчен инсулт. – 1, 2009, No 6, 7-11.
Stroke -- diagnosis;   Stroke -- therapy;  Acute disease;   Emergency medical services -- organization and administration.

 Резюме PDF

2. Зл. Петрова, С. Генев   Оценка на дейностите по инвазивна кардиология и кардиохирургия като политика на НЗОК в осигуряване на качеството на медицинските дейности. – 1, 2009, No 6, 12-20.
Quality Assurance, Health Care – methods; Quality Indicators, Health Care; Cardiology-- standards; Cardiac surgical procedures -- standards; Angioplasty, transluminal, percutaneous coronary -- statistics and numerical data;; Hospitalization;  Insurance, hospitalization ; Insurance, health, reimbursement.

 Резюме PDF

3. Р. Димова, Р. Стоянова, И. Дойков   Методика за определяне на общия и индивидуален коефициент на тежест на медицинските процедури и остойностяване на лекарския труд в специализираната извънболнична и болнична медицинска помощ. – 1, 2009, No 6, 21-30.
Clinical Medicine -- economics, Clinical Medicine -- standards; Employment-- economics,; Health services -- economics; Critical pathways.

 Резюме PDF

Научни обзори, съобщения, реферати

 

1. А. Сарандев, К. Попова   Диабетна невропатия, икономика на проблема. – 1, 2009, No 6, 31-35. 
Diabetic Neuropathies-- economics;; Cost of illness;  Health services-- economics; Health Services – utilization.

 Резюме PDF 

2. А. Жеков, С. Спиридонов    Криза и здраве в ЕС. – 1, 2009, No 6, 36-39.
Economic recession -– trends;  Budgets -– trends;  Public health -- trends; Europe.

  Резюме PDF

3. Г. Христов   Здравната реформа в САЩ – българският отзвук. I част. – 1, 2009, No 6, 40-44.
Health care reform -- methods, Health care reform -- organization and  administration, Health care reform -- statistics and numerical data;  National health programs;  United States.

  Резюме PDF

4. . А. Лукова   Модел на комплексна програма за здравна промоция и превенция на отравяния с алкохол при деца в училищна възраст.  – 1, 2009, No 6, 45 – 47.
Ethanol --- poisoning]; Alcohol drinking – epidemiology;  Adolescent; Child; Alcohol drinking -- prevention and  control; Health knowledge, attitudes, practice; Consumer participation –  psychology.

  Резюме PDF

5. С. Спиридонов   Регулиране на предприемачеството на пазара за здравни услуги като важен елемент на етичната конструкция на бизнеса в здравеопазването. – 1, 2009, No 6, , 48-53.
Marketing of health services – ethics; Marketing of health services -- standards; Health services needs and Demand -- statistics and numerical data; Information dissemination.

  Резюме PDF

Нови книги

 

Стоян Визев   „Биологичната възраст като медико-социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори” автор:  К. Визев   – 1, 2009, No 6, 3та корица.

 

Новини и събития

 

Обучение по клинични изпитвания към Медицински Университет в Хонг Конг. – 1, 2009, No 6, 52- 57.

  PDF

Оригиналните публикации, анализите и обзорите са представени като резюмета. Достъп до пълния текст можете да получите чрез книжната версия на списанието.

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: