> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 


Изисквания към авторите


Авторите, желаещи да публикуват своите разработки в списание "Здравна политика и мениджмънт" трябва да спазят посочените по-долу правила:

Общи изисквания:

 • Материалите се предават на електронен (дискета, CD, по e-mail) и на хартиен носител (формат А4), като текстът на статията трябва да бъде готов окончателно и да съответства на този на електронния носител.

 • Подадените материали (електронни и хартиени) не подлежат на връщане, независимо от решението на редакционната колегия за тяхното публикуване, коригиране или отпадане.

 • Предоставя се адрес и телефон за кореспонденция.

 • Оригинални статии (от собствени проучвания):

 • Дължина – max 8-10 страници,

 • Задължителна е следната структура: Въведение, Цели, Задачи, Материали и методи, Резултати и анализ, Изводи и заключения, Библиография.

 • Задължително се прилагат резюме и ключови думи на български и английски език.

 • Обзори, позиции, анализи и други материали:

 • Дължина – max 4 - 6 страници,

 • За анализите и обзорите се прилагат резюме и ключови думи на български и английски език.

Технически изисквания:

 • Текстът се набира на MS Word за PC; Times New Roman; 12 pt; полета – 2 см.; отстояние между редовете: 1,5 реда.

 • Заглавието се изписва с малки букви. Под него (с малки букви без съкращения и без титулуване) – лично и фамилно име на автора.

 • Оформление на илюстрациите: xls (за графики от MS Excel); cdr (за рисувани в CorelDraw, версия 9); eps като текстът да е векторизиран; tiff (за сканираните изображения, като размерът да е близък до реалния, а резолюцията – не по-малка от 300 dpi).

 • Не се нанася номерация на страниците.

 • Библиографското описание на използваната литература да бъде оформено по следния начин:

  • Авторите на цитираната литература трябва да бъдат подредени в азбучен ред и да се индексират с нарастваща номерация.

  • Библиографията се набира на Times New Roman; 10 pt.

  • Напр.:

  1. Борисов В. Здравен мениджмънт с основи на здравната политика. С., 2003. с. 248 - 251.

  2. Harrison S., Hunter D. Rationing Health Care. London, Institute for Public Policy Research. 1994. 297 - 302.
 

Авторско право:

Публикуват се само материали, които са предоставят за първи път за печат и не са предложени / публикувани в други научни издания.
Отговорността за точността и достоверността на публикуваните данни, заявени мнения и позиции във всички публикации на списание „Здравен мениджмънт” принадлежат на авторите.
Авторските права върху публикуваните материали принадлежат на издателя.

Материали, които не отговарят на посочените изисквания, не се приемат за разглеждане и публикуване.

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: 
    Уеб-сайт:
https://bg-jhm.net