Архив

Том 6, 2006 г., брой 6

Позиция

 

Ц. Воденичаров   Десетте принципа на медика и мениджъра.  Трети принцип: Мисли асоциативно и интегрално - 6, 2006, № 6, 3-6.

Сн. Кондева   За кого е (не)справедлива здравноосигурителната система - 6, 2006, № 6, 7-9. 

Пълен текст.

  Представяне на Катедрата по икономика на здравеопазването,
   ФОЗ, МУ – София - 6, 2006, № 6, 10-12.

Пълен текст.

Ст. Гладилов Финансиране на здравеопазването в условията на присъединяване на България към Обединена Европа - 6, 2006, № 6, 13-15.

Резюме

Ж. Павлова   Самооценката и оценката на капацитет в икономическото управление на болниците - 6, 2006, № 6, 16-21.

.

А. Чешмеджиева   Динамика на населението през последните 24 години - 6, 2006, № 6, 22-29.

Резюме

Цв. Петрова-Готова   Финансови аспекти на здравеопазването в някои от развитите и развиващите се страни през последните години (литературен обзор) - 6, 2006, № 6, 30-36.

Резюме

Т. Златанова   Анализ на общественото мнение за промените в системата на здравеопазване - 6, 2006, № 6, 37-40.

Резюме

Н. Попов, В. Петков   Развитие на пазара на доброволното здравно осигуряване в контекста на българската икономика - 6, 2006, № 6, 41-44.

Резюме

А. Жеков   Здравни сценарии на бъдещето - 6, 2006, № 6, 45-48.

.

Е. Петкова, В. Хаджидекова, В. Пройчев, М. Недева - Петкова, Ст. Пъпанов   Безопасността на храните – предизвикателство на бъдещето - 6, 2006, № 6, 49-50.

Резюме

  Изследвания, анализи, обзори

 

К. Чамов, А. Кехайов   Технология за избор на приоритети в здравеопазването - 6, 2006, № 6, 51-55.

А. Керековска, П. Петрова, Н. Фесчиева    Развитие и съвременни тенденции в управлението на скрининговите програми за рак на млечната жлеза в Европа - 6, 2006, № 6, 56-61.

Ст. Христова   Етика и болка - 6, 2006, № 6, 62-67.

Г. Комитов, Стр. Генев   Осигуряване достъпа на здравноосигурените лица до извънболничната медицинска помощ - 6, 2006, № 6, 68-74.

.

Зл. Петрова   Оценка на лекарите на системата “Клинична пътека” (2ра част) - 6, 2006, № 6, 75-80.

А. Петков, Й. Борисова, А. Александров   Удовлетвореност на пациентите от качеството на медицинските услуги, предлагани в МББАЛ - София, ВМА - 6, 2006, № 6, 81-84.

  Здравна икономика

А. Сарандев   Икономическа тежест на диабетната невропатия - 6, 2006, № 6, 85-88.

  Актуална научна информация - нови книги

Т. Попов Необходимост и реалност в обучението на бакалаврите по здравни грижи - отзив за изданието "Учебно-практическо ръководство по медицинска педагогика" на Г. Петрова и М. Тодорова - 6, 2006, № 6, 89.

Кл. Сапунджиева Теория на обучението. Дидактика. Отзив за учебника по дидактика под редакцията на Теодор Попов - 6, 2006, № 6, 90.

  Събития и факти, научни прояви

Награди за най-добър научен проект на МУ – София - 6, 2006, № 6, с. 2; с. 94.

19 октомври - ден на българския лекар. 105 години Български Лекарски Съюз - 6, 2006, № 6, 95.

Колона на редактора: Нашият реалистичен оптимизъм - 6, 2006, № 6, 96.

 

diamond Посетете The Open Medical Institute -

Salzburg Medical Seminars International

Не пропускайте да видите!!!

На разположение на web-страницата на PH-SEE се намира нова книга в PDF формат, участие в която имат и български учени. Тя може да бъде видяна на адрес: http://www.snz.hr/ph-see/

Директна връзка може да се осъществи на адрес
http://www.snz.hr/ph-see/publications.htm (13MB)
За сваляне на информация се изисква потребителска парола.

 

Не пропускайте да посетите!!!

eureth.net        етика в медицината и биотехнологията

Европейска информационна мрежа с българско участие

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Марияна Дякова
Тел./Факс:
02 931-04-21
E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: