Архив


Том 6, 2006 г., брой 2

Актуално интервю

 

Интервю с проф д-р Цв. Йолов, Декан на Стоматологичен факултет, МУ - София - 6, 2006, № 2, 3-5.

Пълен текст

Изследвания, анализи, обзори

 

К. Чамов  “Стюардшип” на здравната система като здравно-политическа технология: емпиричен анализ - 6, 2006, № 2, 6-12.

.

Ж. Христов Регулираната предприемаческа дейност в системата на здравеопазване на европейските страни – представяне на книга - 6, 2006, № 2, 13-20.

.

Т. Бенишева - Димитрова  Фармацевтичното законодателство на ЕС след 2005 г. - 6, 2006, № 2, 21-27.

.

А. Керековска, С. Попова, К. Докова, Н. Ушева Оценка на технологии в здравеопазването - възможност за по-добри управленски решения - 6, 2006, № 2, 28-32.

.

Ж. Павлова Ролята на болничните информационни системи в управлението на здравните заведения - 6, 2006, № 2, 33-40.

.

Т. Черкезов   Развитие на МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски“ АД - гр. Кърджали в условия на реформа - 6, 2006, № 2, 41-45.

.

К. Любомирова, Т. Попов, Т. Панев, В. Николова, А.Михайлова
Управление на здравния риск при професиона лна експозиция на въглероден дисулфид -
6, 2006, № 2, 46-49.

.

Т. Тасева   Оценка на превантивните здравни стратегии чрез комплайанса на пациентите към препоръките за контрол на рисковите фактори за исхемична болест на сърцето - 6, 2006, № 2, 50-54.

 

Т. Попов   Мотивацията за учене на студентите, обучавани в системата на общественото здраве - 6, 2006, № 2, 55-59.

 

Клиничен мениджмънт

 

М. Радева   Абсорбционна доза при радиойодтерапия на хипертиреоидизъм (продължение от бр. 1, 2006 г.) - 6, 2006, № 2, 60-62.

.

Проблемна лекция - Дискусионен клуб

В. Борисов   Стратегическият здравен мениджмънт между икономиката и етиката - 6, 2006, № 2, 63-72.

Актуално - събития и факти, научни прояви.

Наградени преподаватели на ФОЗ за патронния празник на Медицински Университет - София - 6, 2006, № 2, c. 2 и c. 73.

М. Дякова   "Проблеми на реформата в здравеопазването” - научна среща на дипломантите - магистри по обществено здраве и здравен мениджмънт - 6, 2006, № 2, 74-75.

Злокачествените заболявания - един от най-сериозните социално-значими проблеми на общественото здраве - 6, 2006, № 2, 76-78.

Пълен текст

 

 

Не пропускайте да видите!!!

На разположение на web-страницата на PH-SEE се намира нова книга в PDF формат, участие в която имат и български учени. Тя може да бъде видяна на адрес: http://www.snz.hr/ph-see/

Директна връзка може да се осъществи на адрес
http://www.snz.hr/ph-see/publications.htm (13MB)
За сваляне на информация се изисква потребителска парола.

 

Не пропускайте да посетите!!!

eureth.net        етика в медицината и биотехнологията

Европейска информационна мрежа с българско участие

Абонирайте се за 2006 г. ! Вижте "Абонамент и реклама"

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Марияна Дякова
Тел./Факс:
02 931-04-21
E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: