Здравен мениджмънт

Автор: М. Дякова

Заглавие: "Проблеми на реформата в здравеопазването” - научна среща на дипломантите-магистри по обществено здраве и здравен мениджмънт - 6, 2006, № 2, 74-75.

Ключови думи (авторски):

Ключови думи (MEDLINE): Congresses; Students, public health; Health care reform; Delivery of health care--organization and administration; Health services research; Health services needs and demand.

Рубрика: По света- събития и факти

Пълен текст

През м. Февруари, 2006г. в курорта Пампорово се проведе среща на Випуск 2005 на Факултета по обществено здраве (ФОЗ), МУ – София, посветена на реформата в здравеопазването. Форума официално откриха проф. д-р Цекомир Воденичаров, декан на ФОЗ и д-р Андрей Кехайов, председател на БЛС, като организатори на срещата. Пленарни доклади изнесоха:
1. Проф. д-р Стефан Гладилов (ръководител на Катедра по икономика на здравеопазването, ФОЗ) и доц. д-р Кънчо Чамов (зам. декан на ФОЗ) представиха „Либерално – социален модел на българското здравеопазване”. Моделът е разработен от работна група на ФОЗ в състав: проф. д-р Цекомир Воденичаров (ръководител); проф. д-р Стефан Гладилов; доц. д-р Кънчо Чамов и гл. ас д-р Добрин Кръшков.
2. Доц. д-р Гено Киров, директор на Медицински Институт на МВР направи презентация за управлението и проблеми на здравеопазването в България.
3.
Д-р Тодор Черкезов, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали представи развитието и мениджмънта на болницата в периода на реформа.
4. Проф. д-р Веселин Борисов (ФОЗ) завърши официалните презентации с анализ на реалностите в здравната система в България, на проблемите и тенденциите в болничния мениджмънт и възможностите за положителна промяна.
Проведе се дискусия с модератори - проф. д-р Цекомир Воденичаров и д-р Андрей Кехайов.

Изкавания направиха д-р Кокалов, зам. председател на КНСБ; д-р А. Кехайов и д-р Пл. Демиров от БЛС, доц. Бенишева от ФОЗ и други. Най-разискваните въпроси бяха свързани с различните модели на финансиране в здравеопазването, приватизацията на болниците, участието на доброволните здравно-осигурителни фондове в пазара на здравни услуги; дейността на НЗОК и липсата на информационна система; клиничните пътеки, наличието на конкуренция и регулиране на здравния пазар; необходимостта от широка обществена дискусия при определяне приоритетите и стратегическото развитие на здравеопазването; поемането на отговорност от здравните институции и намиране на ефективни и социално-приемливи решения.


В заключение, всички присъстващи взеха решение за продължение на дебата на страниците на списание „Здравен мениджмънт” и на вестник „Quo vadis”. Беше прието и предложението за организиране на периодични срещи и кръгли маси за подбуждане на широко обществена дискусия и медиина ангажираност с цел постигане на консенсус по наболели и неотложни проблеми на здравето и здравеопазването в България.


Адрес за кореспонденция:
Д-р Марияна Дякова,
Факултет по Обществено здраве, Медицински университет - София

1227 София; ул. Бяло море № 8, етаж IV,