> Полезни връзки
> Издания - пълен текст
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

Архив

Том 1, 2009 г. Брой 5
 Е. Шипковенска     Колона  на редактора. – 1, 2009, No 5, 2.  PDF

Позиция

 

Ж. Христов, Л. Иванов, С. Спиридонов    Здравеопазването в Република България - реалности, предизвикателства, решения. – 1, 2009, No 5, 3 – 9.

Ключови думи (MEDLINE): Health services  -- utilization; Health services --- statistics and numerical data; Health services -- trends.

 Резюме
PDF

Собствени проучвания и анализи

 

1. Л. Георгиева  Финансовата уязвимост на възрастните хора в контекста на посрещане на здравните потребности. – 1, 2009, No 5, 10-15.

Ключови думи (MEDLINE): Health services needs and demand;   Health services for the aged -- economics; Aged.

 Резюме
PDF
 

2. Н. Щерева  Самооценка на денталното здраве и влиянието му върху общото здравословно състояние и качеството на живот при пациентите над 65 години. – 1, 2009, No 5, 16 – 21.

Ключови думи (MEDLINE): Oral health; Attitude to health; Self assessment (Psychology); Personal satisfaction; Quality of life -- Psychology ;Self concept.

 Резюме
PDF

3. Р. Янева Използването на метода на равновесната точка за оптимизиране приходите и разходите на клиника по хирургия. – 1, 2009, No 5, 22 – 26.

Ключови думи (MEDLINE): Surgicenters -- economics; Surgicenters  -- organization and administration; Cost-benefit analysis; Efficiency, organizational -- economics; Models, economic.

 Резюме
PDF

Научни обзори, съобщения, реферати

 

1. С. Спиридонов, А. Жеков  Мениджмънт на многопрофилна болница за активно лечение, основан на научни доказателства. – 1, 2009, No 5, 27- 31.

Ключови думи (MEDLINE): Decision making, organizational;  Efficiency, organizational;   Evidence-based medicine;  Governing board;  Hospital administration -- methods;  Outcome assessment (Health care);  Problem solving.

 Резюме
PDF 

2. Д. Илиева, С. Евстатиева  Психосоциални аспекти в ергономията. – 1, 2009, No 5, 32-36.

Ключови думи (MEDLINE): Human engineering -- psychology , Psychology, industrial;  Musculoskeletal diseases; Risk factors; Socioeconomic factors.

 Резюме
PDF

3. П. Манчева, В. Маджова, А. Забунов, С. Христова   Необходимостта от консултиране на пациентите с хронична психична болест в общата практика. – 1, 2009, No 5, 37-39.

Ключови думи (MEDLINE): Clinical competence -- statistics and numerical data; Primary health care -- organization and administration; Family practice -- organization and administration; Mental disorders -- diagnosis; Chronic disease;   Psychotherapy.

  Резюме
PDF

4. С. Максимова   Личността на пациента и отношението му към здравето. – 1, 2009, No 5, 40-44.

Ключови думи (MEDLINE): Personality; Models, psychological; Self care -- psychology; Self concept; Sociology, medical; Adult; Attitude to Health; Chronic Disease; Health behavior; Health status.

  Резюме
PDF

5. Ц. Митков, Г. Петрова, Т. Бенишева-Димитрова   Измерване на влиянието на лекарствената промоция върху здравните специалисти. – 1, 2009, No 5, 45-54.

Ключови думи (MEDLINE): Advertising as topic; Conflict of interest; Drug industry -- ethics; Ethics, medical; Physician's practice patterns -- statistics and numerical data; Physician-patient relations.

  Резюме
PDF

Нови книги

 

Икономика на здравеопазването. С. Гладилов, Е. Делчева - гл.ас. д-р Тихомира Златанова, дм  – 1, 2009, No 5, 3та корица.

 

Новини и събития

 

1. Ново деканско ръководство на ФОЗ, МУ-София – 1, 2009, No 5, 55-59.

PDF

2. Общоевропейско проучване на общественото мнение относно безопасността и здравето при работа – 1, 2009, No 5, 60- 61.

PDF

3. IX работна среща на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ) на тема „Политика за национално здравно развитие в условията на криза”. - 1, 2009, No 5, 61-62.

PDF

Оригиналните публикации, анализите и обзорите са представени като резюмета. Достъп до пълния текст можете да получите чрез книжната версия на списанието.

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: