Рубрики и тематични полета

 

Клиничен мениджмънт

Кр. Калинова, К. Костов, Е. Лефтеров, А. Атанасов    Краткосрочна хирургия при рутинни операции - алтернатива на еднодневната хирургия - 4, 2004, № 2, 48-49.
Ст. Раданов    Нарушения при обслужването на здравноосигурените лица - 4, 2004, № 2, 50-54.
,
И Колева. Е Илиева, Р. Йошинов, Д. Кръшков. Д. Йонова    Клиничен алгоритъм за физикална терапия и рехабилитация при болни с увреди на централната нервна система - 4, 2004, № 3, 46-53.
Национална среща: „Качествена диализа – качествен начин на живот" гр. Хисаря, 12 – 14 март 2004 г.- 4, 2004, № 3, 54-55.
Ц. Балдев, Cm. Кривошиев    Изследване на биосъвместимостта на различни концентрати за хемодиализа - 4, 2004, № 3, 56-60.
С. Максимова    Дългосрочната оценка - критерий за качеството на здравеопазната дейност - 4, 2004, № 4, 41-43.
Цв. Валентинова   Размер и състав на основните екипи, работещи в практиките за ПЗП - 4, 2004, № 4, 44-47.
Р. Златанова    Мониторинг на здравето в първичната медицинска помощ (Реферат) - 4, 2004, № 5, 38-43.
В. Пройчев, М. Стоянова, Й. Вучков   Ролята на клиничния мениджмънт в решаването на дилемата консервативно-оперативно лечение на фрактурите на латералното тибиално плато - 4, 2004, № 5, 44-47.
..
Г. Стефанов    Качество на жшвота при болни на периодична хемодиализа - 4, 2004, № 5, 48-53.
П. Петрунов   Механизъм на радиационното въздействие върху имунния статус на съвремения човек - 4, 2004, № 5, 54-58.
П. Чакърова, Ю. Маринова, Д. Сиврев, Р. Чакъров, Ж. Здравкова, М. Панайотова, В. Йовчева, Ив. Божкова, Б. Недев, Г. Петков.   Профилактика на таласемичните синдроми - 4, 2004, № 5, 59-64.
А. Попхаритов, Й. Йовчев, Ф. Хаджипетков,, Й. Вучков, Ат. Матев, Ст. Николов, Ив. Овчаров    Икономически аспекти на лапароскопската холецистектомия при пациенти с остър холецистит - 4, 2004, № 6, 55-61.
Т. Тасева  Далечна преживяемост след миокерден инфаркт в светлината на клиничния мениджмънт - 5, 2005, № 1, 40-44.
.
Л. Кирчева   Медико-социална интеграция на хора с увреждания - 5, 2005, № 1, 45-48.
В. Пройчев и М. Стоянова   Социално-медицинско значение на подобрената рехабилитационна програма при фрактури на латералното тибиално плато - 5, 2005, № 1, 49-52.
.
И. Колева  Неврорехабилитация – проблеми и перспективи пред българската школа. - 5, 2005, № 3, 48-52.
Ек. Петкова, Н. Кръстева, К. Велкова, Н. Трайкова, Ан. Недева, М. Янева, Хр. Пъпанова, Ст. Пъпанов   Безопасността на диагностичния ултразвук – важен фактор за образните изсладвания в медицината (обзор) - 5, 2005, № 4, 50-53.
M. Шишенков , Стр. Генев, M. Варадинова   За бюджета на времето на лаборанта в болничната клинична лаборатория - 5, 2005, № 4, 54-59.
Е. Петкова   Мениджмънт на материалния и финансовия ресурс в ултразвуковата диагностика. - 5, 2005, № 5, 43-45.
П. Стефанова, Е. Мошеков, А. Петкова  Психологическа адаптация на деца с лицеви хемангиоми и техните родители. - 5, 2005, № 5, 46-49.
Р. Янева   Насоки за оптимизиране мениджмънта на Клиниката по хирургия при УМБАЛ “Царица Иоанна” ЕАД - 5, 2005, № 6, 45-47.
Ек. Петкова   Осигуреност на населението в Южен централен планов район на България с ехографски изследвания - 5, 2005, № 6, 48-50.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: