Рубрики и тематични полета

 

Клиничен мениджмънт

Л. Георгиева, Й. Узунова, М. Георгиев, М. Евтимова Мениджмънт на профилактичните програми за аденом на простатната жлеза. 3, 2003, № 3, 50-52.

Вл. Захов - Рискови фактори за развитието на професионални оториноларингологични и отоневрологични заболявания. 3, 2003, № 3, 53-54. 
К. Калинова, К. Костов - Оптимизиране на грижите за болните с рак на млечната жлеза и колоректален рак. 3, 2003, № 5, 38-40.
П. Балканска, З. Савова - Водещи принципи в гериатричните грижи. 3, 2003, № 5, 41-43.
В. Захов - Слухово-вестибуларни нарушения при комбинирано въздействие при производствен шум и вибрации. 3, 2003, № 5, 44-46.
И. Колева, Н. Лишев, Р. Йошинов, Ст. Стоянов, Д. Кръшков - Физикално терапевтично и рехабилитационно поведение спрямо пациенти с хемипареза / хемиплегия. 3, 2003, № 6, 44-53.

Резюме

И. Колева - Обща стратегия и конкретни клинични алгоритми за физикалномедицинска превенция на диабетната невропатия и диабетното стъпало. 3, 2003, № 6, 53-61.

Резюме

 

Предишна страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: