> Полезни връзки
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

Архив

Том 1, 2009 г. Брой 2

Е. Шипковенска   Колона на редактора.  – 1, 2009, No 2, с. 2.

  PDF

Кръгла маса

 

Здравно осигуряване: възможности и решения. Протокол № 7 от заседание на Експертния съвет по здравна политика към Министъра на здравеопазването. – 1, 2009, No 2, 3-8.

Ключовидуми (MEDLINE): Insurance, health--economics; Insurance coverage--economics;  Models, economic; Financing, government -- organization and administration; Financing, personal -- organization and administration; Mandatory programs-economics; National health programs -- organization and administration;  Social values; Cost sharing;  Health care rationing.

 PDF

Собствени проучвания и анализи

 

1. Л. Иванов,   Ж. Христов     Възможности за оптимизиране дейността на общинските болнични заведения в София.  – 1, 2009, No 2, 9-15.

Ключовидуми (MEDLINE): Hospitals, municipal -- organization and administration; Bed occupancy-utilization; Bed occupancy--standards; Organizational case studies.

 PDF

2. 3л. Петрова, С. Генев, А. Туманов, Б. Сурдова   Подходи и политики на НЗОК в областта на превенцията, диагностиката и лечението на захарния диабет -1 част. – 1, 2009, No 2, 16-24.

Ключовидуми (MEDLINE): Insurance coverage  -- organization and administration;  Insurance, health; Diabetes mellitus--diagnosis; Diabetes mellitus--drug therapy; Diabetes mellitus--epidemiology; Hospitalization--economics; Managed care programs--organization and administration; Quality of health care; Models, organizational.

 PDF

3. Д. Димитров   Стил на лидерство и мениджмънт в болницата. – 1, 2009, No 2, 25-30.

Ключови думи (MEDLINE):  Hospital аdministration; Leadership; Organizationalculture; Personnel administration, hospital--methods.

 PDF

4.  И. Бонев     Изследване на удовлетвореността от труда у лица, завръщащи се от участие в мироподдържаща мисия. – 1, 2009, No 2, 31-35.

Ключови думи (MEDLINE):  Military-Personnel-psychology; Job-Satisfaction; Age factors; Sex factors.

 PDF

5. Г. Петрова   Модели на организация и управление на обучението в професионално направление „Обществено здраве". – 1, 2009, No 2, 36-41.

Ключовидуми (MEDLINE):  Education, public health professional -- organization and administration; Education, public health professional -- methods; Education, nursing;  Models, educational.

PDF

Научни обзори, съобщения, реферати

 

1. М. Дякова, С. Спиридонов, Л. Иванов Мениджмънт на социалнозначимите заболявания необходимост от стратегически подход.   – 1, 2009, No 2, 42-46.

Ключови думи (MEDLINE): Cardiovascular diseases--epidemiology; Cardiovascular diseases -- prevention and control; Risk factors; Health-Promotion; National-Health-Programs; Chronic-Disease: Health priorities; Preventive health services--organization and administration.

PDF

2. С. Бояджиев Особености на демографските процеси в България за периода 1980 - 2006 г.   – 1, 2009, No 2, 47-52.

Ключови думи (MEDLINE):  Demography;  Life-Expectancy-trends; Health-Services; Bulgaria.

PDF

3. Р. Асенова, Г. Форева, В. Маджова    Стратегии за намаляване на детската смъртност в България.  – 1, 2009, No 2, 53-56.

Ключови думи (MEDLINE):  Mortality--trends; Child; Adolescence; Fetal Mortality--trends; Infant-Mortality-- trends; Child care--organization and administration; Family practice--organization and administration.

PDF

4. К. Визев    Медико-социални аспекти на преждевременното стареене.  – 1, 2009, No 2, 57-63.

Ключови думи (MEDLINE):  Aging--physiology;  Risk factors; Chronic disease; Geriatric assessment.

PDF 

 5. Л. Иванов    Здравната памет на европееца е дигитализирана.   – 1, 2009, No 2, 64-66.

Ключови думи (MEDLINE):  Medical records systems, computerized--standards; Documentation; European Union; Delivery of health care--methods; Health policy.

PDF

6. Н. Лалев, А. Жеков   Концепция за маркетингова култура на болницата.   – 1, 2009, No 2, 67-69.

Ключови думи (MEDLINE): Hospitals--organization and administration; Marketing of health services--methods; Organizational culture; Risk estimation.

PDF

7. В. Захов     Управление на човешките ресурси – мотивация на персонала.  – 1, 2009, No 2, 70-72.

Ключови думи (MEDLINE):  Motivation; Health personnel--psychology;Models, psychological;  Personnel management--methods; Leadership.

PDF

8.  С. Бояджиев    Общественото здравеопазване - духовно-нравствени ценности.   – 1, 2009, No 2, 73-77.

Ключови думи (MEDLINE):  Public health practice; Health services administration; Public health--economics; Public health--legislation and jurisprudence; European Union; Health policy; Financing, government--economics; Program development; Moral obligations.

PDF

Нови книги

 

1. Ст. Гладилов   За книгата на Ж. Павлова    "Финансов мениджмънт в здравеопазването".   – 1, 2009, No 2, 3та  корица.

Ключови думи (MEDLINE):  Books; Financial management, hospital--organization and administration.

Jpg

2. В. Борисов    Актуална книга. (За книгата на А. Жеков „Екипният подход в болничния мениджмънт”. - 1, 2009, No 2, 3та корица.

Ключови думи (MEDLINE): Books;Personnel administration, hospital--methods; Models,-Organizational; Patient care team--organization and administration.

Jpg

Новини и събития

 

1. Европейска здравноосигурителна карта. – 1, 2009, No 2, с. 63

PDF

2. Патронен празник на МУ-София. – 1, 2009, No 2, с. 78

PDF

3. Мис МУ-София 2009 - студентка във Факултета по обществено здраве. – 1, 2009, No 2, с. 79

PDF

4. Предизвикателства пред научните медицински изследвания - Международна конференция. – 1, 2009, No 2, с. 80.

PDF

 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: