> Полезни връзки
> Съобщения


 

FPH - MU Sofia  

Том 1, 2009 г., № 1


Е. Шипковенска    Колона на редактора – 1, 2009, No 1, 2.

 PDF

Кръгла маса  

Здравно осигуряване или медицинско застраховане? – 1, 2009, No 1, 3-8.

Ключови думи (MEDLINE):Insurance carriers -- economics; Insurance, Health -- economics

 PDF

Собствени проучвания и анализи

 

1. М. Дякова   Динамика на сърдечносъдовите рискови фактори в България (1992   2006).– 1, 2009, No 1, 9-14.

Ключови думи (MEDLINE):Cardiovascular diseases -- epidemiology, Cardiovascular diseases -- prevention and control; Risk factors; Cross sectional studies; Urban population; Bulgaria -- epidemiology

 PDF

2. С. Александрова Проблеми в работата на хосписите и отделенията/секторите за палиативни грижи в България.– 1, 2009, No 1, 15-20.

Ключови думи (MEDLINE):Hospices -- organization and administration; Models, organizational; Hospice care -- legislation and jurisprudence; Palliative care -- legislation and jurisprudence;  Socioeconomic factors; Hospice care -- economics; Hospices -- manpower; Caregivers -- psychology;  Burnout, professional--etiology.

PDF 

3. Д. Димитров, А. Жеков  Проблеми на професионалната мотивация на здравните мениджъри.– 1, 2009, No 1, 21-24.

Ключови думи (MEDLINE):Career choice; Career mobility; Attitude of health personnel;; Motivation, Job satisfaction; Clinical competence; Health facility Administrators -- psychology;

 PDF

4. Н. Щерева   Посещаемост на кабинет по дентална медицина от пациенти над 65 годишна възраст.– 1, 2009, No 1, 25-27.

Ключови думи (MEDLINE):Dental care for aged -- utilization; Dental care for aged --economics; Dental care for aged --statistics and numerical data; Ethnic groups; Health services needs and demand--statistics and numerical data; Attitude to health; Mouth, edentulous --psychology; Questionnaires.

 PDF

5. С. Генев, Г. Комитов, Т. Златанова, Ц. Петрова Готова, Д. Тачова   Груповата практика за първична извънболнична помощ през погледа на пациентите. – 1, 2009, No 1, 28-32.

Ключови думи (MEDLINE):Group practice -- organization and administration; Group practice -- trends; Primary health care -- organization and administration; Patients-- psychology; Physician -patient Relations; Patient satisfaction -- statistics and numerical data; Efficiency, organizational; Health care surveys.

 PDF 

6. Н. Лалев, А. Жеков    Информираност на пациентите за качеството на медицинската помощ като проблем на болничния маркетинг. – 1, 2009, No 1, 33-36.

Ключови думи (MEDLINE):Information dissemination -- methods; Patients--psychology; Marketing of health services--methods; Hospitals, community -- organization and administration; Medical staff, hospital; Physician-patient relations; Public relations.

 PDF 

7. Д. Байкова   Хранителен прием на деца от детски градини в град София. – 1, 2009, No 1, 37-41.

Ключови думи (MEDLINE):Diet surveys; Feeding behavior; Child nutrition; Food -- classification; Food habits; Energy intake -- physiology; Social change; Social conditions.

 PDF

8. Д. Попова, В. Шипочлиева    Има ли нужда от часове по здравословно хранене? – 1, 2009, No 1, 42-44.

Ключови думи (MEDLINE):Health education; Child nutrition -- education; Child behavior -- psychology; Health Promotion -- methods; Schools; Curriculum.

 PDF

9. Д. Танеева    Проблемът нежелана бременност и аборт по желание. – 1, 2009, No 1, 45-48.

Ключови думи (MEDLINE):Pregnancy, unwanted; Pregnancy unplanned;  Students, Nursing -- psychology; Health knowledge, attitudes, practice; Reproductive behavior; Abortion, legal -- adverse effects;  Abortion, Legal – trends.

 PDF 

Научни обзори, съобщения, реферати

 

1. Т. Бенишева Димитрова    Предизвикателства при изготвяне на научни трудове в областта на медицината. – 1, 2009, No 1, 49-56.

Ключови думи (MEDLINE):Journalism, medical -- standards; Periodicals -- classification; ; Periodicals -- standards. Algorithms ; Biomedical Research -- standards.

 PDF

2. К. Попова    Съвременни тенденции в епидемиологията и мениджмънта на мозъчния инсулт. – 1, 2009, No 1, 57-62.

Ключови думи (MEDLINE):Disease management; Cerebral infarction -- epidemiology; Cerebral infarction -- diagnosis; Cerebral Infarction -- drug therapy; Cerebral infarction-- mortality; Meta analysis.

 PDF 

3. С. Василев    Професионалната кариера на младите лекари – съвременни тенденции. – 1, 2009, No 1, 63 68.
Ключови думи (MEDLINE):Career choice; Career mobility; Physicians; Research ; Specialties, Medical education.

 PDF 

4. Л. Катрова   Здравните реформи в преходния период и техните отражения върху професията и образованието по дентална медицина в България. – 1, 2009, No 1, 69-75.

Ключови думи (MEDLINE):Education, dental, graduate -- organization and administration ; Education, dental, continuing -- organization and administration Dentistry -- trends; Career choice; Career mobility; Social change; Social conditions; Health policy.

  PDF

5. А. Въткова    Стратегия за здраве и безопасност при работа в ЕС. – 1, 2009, No 1, 76- 80.

Ключови думи (MEDLINE):Accidents, occupational -- prevention and control; Safety management; Occupations; Risk factors; Work; Europe.

 PDF 

6. С. Максимова    Демографското стареене като проблем на здравното и социално обслужване. – 1, 2009, No 1, 81-83.

Ключови думи (MEDLINE):Demography; Aging; Age groups; Aged ; Aged, 80 and over; Longevity; Health Services needs and demand; Health services for the aged -- trends; Social work -- organization and administration; Social support; Health expenditures -- statistics and numerical data.

PDF 

7. Н. Попов, Ст. Спиридонов, М. Траяноски   Демографската криза в Р. България в условия на настъпваща финансова криза. – 1, 2009, No 1, 84-87.

Ключови думи (MEDLINE):Demography; Age grups; Aging; Socioeconomic factors; Social change; Bankruptcy -- economics.

PDF

8. Д. Шопов   Универсалните компоненти на системата за управление на качеството в болничните лаборатории. – 1, 2009, No 1, 88-92.

Ключови думи (MEDLINE):Quality assurance, health care -- methods; Laboratories, hospital -- organization and administration; Laboratories, hospital -- standards; Laboratory techniques and procedures -- standards; Quality control.

PDF

9. А. Жеков    Обществено здравното измерение на спешната медицина. – 1, 2009, No 1, 93-95.

Ключови думи (MEDLINE):Emergency medicine -- organization and administration; Emergency medicine -- trends; Emergency medicine -- manpower; Health services needs and demand; Emergency medical services – utilization.

PDF

Нови книги

 

1. Ц. Воденичаров   Рецензия на книгата “Медицинска психология” от З. Савова  – 1, 2009, No 1, 3та корица.

Ключови думи (MEDLINE): Psychology, medical; Textbooks.

PDF

2. С. Гладилов    Рецензия на книгата “Фармакоикономика” от З. Димитрова, Г. Нешев   – 1, 2009, No 1, 3та корица.

Ключови думи (MEDLINE): Economics, pharmaceutical;  Textbooks.

PDF 

Новини и събития

 

1. Проф. д р Цекомир Воденичаров, дмн   здравен политик, мениджър на 2008 година – 1, 2009, No 1, 96-98.

PDF

2. Патронен празник на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – 1, 2009, No 1, 99.

PDF

3. 8 години от създаването на списание „Здравна политика и мениджмънт” – 1, 2009, No 1, 99.

PDF

4. Промоция на магистри и бакалаври по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, във ФОЗ, при МУ София – 1, 2009, No 1, 100.

PDF 


 

За контакти:
     Факултет по Обществено Здраве, МУ – София
     ул. “Бяло Море” № 8, ет.4, 1527 София
     Тел./факс: (02) 9432 – 127 / 304 / 216

    E-mail: