Новости СДО и курсове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
От средата на 2008 г. списанието "Здравен мениджмънт"започва да излиза с ново име - "Здравна политика и мениджмънт" и с нов ISSN 1313-4981
Към списание "Здравна политика и мениджмънт"


   

FOZ

Здравен мениджмънт

Издание на Факултета по Обществено Здраве – МУ София

ZM znak

Ул. “Бяло Море”№ 8, 1527 София, България, тел. / факс: +359 2 9432 304
e-mail: [email protected]; https://bg-jhm.net


Списание "Здравен мениджмънт" е създадено през 2001 г. То е единственото специализирано издание, което разглежда здравеопазването във всички аспекти и взаимовръзки с останалите сфери на обществено-политическия живот. Издава се съвместно от Факултет "Обществено здраве" при Медицински Университет София и Дружеството за анализи и консултации ЕООД - София. Редакционният екип и Редакционният съвет включват изтъкнати български и чуждестранни академични кадри и специалисти в областта на общественото здраве, здравния мениджмънт, икономика и управление, здравната промоция и профилактика; медицинската етика и здравни грижи. Концепцията на списанието е построена върху реалната потребност от по-ефективна и бърза реформа в здравеопазването в рамките на общата реформа на обществения живот в България. Мисията му е да стимулира и съдейства за професионализма и самоусъвършенстването на мениджърите, администраторите и специалистите, занимаващи се с проблемите на общественото здраве и здравеопазването.


bar650

A Journal for the New Generation Healthcare Professionals and Administrators

Publication of the journal “Healthcare Management” started in 2001. It is the only one in Bulgaria in which healthcare is discussed in all its aspects and in connection with the other sectors of the public life. The journal is published by the Faculty of Public Health at the Medical University, Sofia in cooperation with the Society for Analyses and Consultations Ltd., Sofia. The editorial team and editorial board work together to provide as full information as possible in the field of the journal. The conception of the journal “Healthcare Management” is based on the real need of changing healthcare within the framework of the general reform of public life performed in Bulgaria. Our mission is the stimulation and the support of the professional behaviour and the process of self-actualizartion of the managers, administrators and professionals working in the field of health and healthcare.