Архив

Том 5, 2005 г., брой 5

Абонирайте се за 2006 г. !
Вижте "Абонамент и реклама"
  • Интервюта

В. Василев Големите проблеми на малката болница - Д-р Татяна Пампулова, управител на МБАЛ - гр. Девин пред сп. “Здравен мениджмънт - 5, 2005, № 5, 3-4.

  • Изследвания, анализи, обзори

 

Р. Златанова  Хронометраж на дейността на общопрактикуващия лекар. - 5, 2005, № 5, 5-7.

И. Мишева  Мотивация на потребителите на здравни застраховки в условията на здравноосигурителна система. - 5, 2005, № 5, 8-13.

Л. Чакърова-Гатева, Г. Петрова  Насоки за развитие на висшето образование по здравни грижи в България. - 5, 2005, № 5, 14-18.  

 М. Митова, Е. Димитрова Летният стаж на медицинските сестри - ефективна форма за професионална подготовка в медицински колеж. - 5, 2005, № 5, 19-24.

Т. Златанова, Р. Златанова, А. Чешмеджиева Необходимост от икономическо обучение на медицинските специалисти. - 5, 2005, № 5, 25-29.

А. Абубакер Детската смъртност в Йемен. - 5, 2005, № 5, 30-32.

  • Здравна икономика

Ст. Гладилов, Ж. Павлова, Цв. Петрова-Готова Подходи при остойностяването на болничното лечение на пациенти с някои сърдечно-съдови заболявания. - 5, 2005, № 5, 33-38.

Ст. Гладилов Икономическият начин на мислене в българското здравеопазване. Исторически аспекти, състояние, перспективи (Част II - Продължение от миналия брой ) - 5, 2005, № 5, 5, 2005, № 5, 39-42.   

  • Клиничен мениджмънт

 

Е. Петкова   Мениджмънт на материалния и финансовия ресурс в ултразвуковата диагностика. - 5, 2005, № 5, 43-45.

П. Стефанова, Е. Мошеков, А. Петкова  Психологическа адаптация на деца с лицеви хемангиоми и техните родители. - 5, 2005, № 5, 46-49.

  • Информационни технологии в здравеопазването

Прояви Есен 2005 г.

- Първа международна работна среща по проблемите на електронното правителство и защита на данните;
- Деветнадесета международна конференция по Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследвания;
- Есенна среща на Българската асоциация на сертифицираните партньори на Майкрософт
- 5, 2005, № 5, 50.

Н. Попов, В. Петков    Подход при електронното oбучение на студентите по здравен мениджмънт. - 5, 2005, № 5, 51-53.

  • Актуално - събития и факти

Календар на предстоящите конгреси, конференции и симпозиуми в областта на социално-значимите заболявания - 5, 2005, № 5, 54.

25. Oктомври: Световен ден на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания в България – рискове, отговорности, перспективи. Интервю с проф. Св. Торбова - 5, 2005, № 5, 55-57.

25. Oктомври: Световен ден на сърцето. България и “Сърдечното здраве” - 5, 2005, № 5, 58.

25.Oктомври: Световен ден на сърцето. Инициативите у нас - 5, 2005, № 5, с. 2, с. 59.

19 Oктомври - Ден на българския лекар, 104 Години Български Лекарски Съюз  - 5, 2005, № 5, 60.

Проф. д-р Сашка Попова, заместник-декан на ФОЗ, отличена за дългогодишен принос в развитието и практиката на българската медицина - 5, 2005, № 5, 61.

Десети конгрес по военна медицина - 5, 2005, № 5, 61.

  • Актуална научна информация - Нови книги

 

В. Борисов Здравен мениджмънт - 5, 2005, № 5, 62

Т. Попов (редактор) Теория на обучениeто. Дидактика. Учебник за студентите от Факултета по обществено здраве при МУ София. - 5, 2005, № 5, 62.

 

Не пропускайте да видите!!!

На разположение на web-страницата на PH-SEE се намира нова книга в PDF формат, участие в която имат и български учени. Тя може да бъде видяна на адрес: http://www.snz.hr/ph-see/

Директна връзка може да се осъществи на адрес
http://www.snz.hr/ph-see/publications.htm (13MB)
За сваляне на информация се изисква потребителска парола.

 

Не пропускайте да посетите!!!

eureth.net        етика в медицината и биотехнологията

Европейска информационна мрежа с българско участие

 

5 години списание "Здравен мениджмънт" - Специален брой 2005

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Мариана Дякова
Тел./Факс:(02) 931 04 21

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: