Архив

Абонирайте се за 2004 г. !

Вижте "Абонамент и реклама"

Том 3, 2003 г., брой 6

Позиция

Ц. Воденичаров - Петата разлика между медика и мениджърa . 3, 2003, № 6, 3-5.

Изследвания, анализи, обзори

С. Александрова - За персонализма и преценката на моралността на човешките действия. 3, 2003, № 6, 6-9.

Зл. Петрова, В. Младенова - Проучване на степента на удовлетвореност на пациентите от качеството на предлаганите медицински услуги от общопрактикуващия лекар. - 3, 2003, № 6, 10-16.

Д. Гавраилова, Ж. Сурчева - Сила и авторитет на сестринската професия. 3, 2003, № 6, 17-19.

М. Драганова, А. Велкова, М. Камбурова - Сестринската диагноза - нов елемент в практиката на медицинските сестри. (Обзор) 3, 2003, № 6, 20-23.

Здравна икономика

А. Басаров - Законовата рамка на здравната реформа - основа за промените в управлението на чувешките ресурси в лечебните заведения за болнична помощ. 3, 2003, № 6, 24-28.

Б. Давидов - Болнична икономика: едно приложение на метода "Стъпков анализ".3, 2003, № 6, 29-37.

А. Басаров - Възможности за промяна в мотивационния механизъм но заплащането на заплащатето на лечебните заведения за болнична помощ. 3, 2003, № 6, 38-43.

Клиничен мениджмънт

И. Колева, Н. Лишев, Р. Йошинов, Ст. Стоянов, Д. Кръшков - Физикално терапевтично и рехабилитационно поведение спрямо пациенти с хемипареза / хемиплегия. 3, 2003, № 6, 44-53.

И. Колева - Обща стратегия и конкретни клинични алгоритми за физикалномедицинска превенция на диабетната невропатия и диабетното стъпало. 3, 2003, № 6, 53-61.

Дискусионен клуб 

В. Борисов - Нужна ли е дезинформация за лекарските заплати? Изместване на фокуса от управлението на здравната реформа (Мнение по повод). 3, 2003, № 6, 62-64.

Следдипломно обучение

Обучение по здравен мениджмънт - магистърска програма при ФОЗ - МУ София с подкрепата на фондация "Отворено общество - София. 3, 2003, № 6, 1.

"Здравен мениджмънт" Перманентен интензивен проблемно-базиран курс за професионална квалификация с продължителност 200 часа. 3, 2003, № 6, 64.

Нови книги - 3, 2003, № 6, 65

Ц. Воденичаров - 7-те разлики между медика и мениджъра

Ц. Воденичаров, С. Попова - Медицинска етика

В. Борисов - Здравен мениджмънт с основи на здравната политика

 

 
 

 

Пълни текстове на публикациите можете да получите на адреса на редакцията или по електронен път на посочените по-долу електронни адреси. Те могат да Ви бъдат доставени по пощата като ксеркопие с наложен платеж или на посочен от Вас e-mail адрес като файл, след превод на сумата на посочения по-долу банков адрес или заплащане в редакцията.

Цена на страница:

- Ксерксно копие: 0,25 лв на страница;
- По e-mail като файл във формат PDF, RTF или DOC (по желание на заявителя): 0,75 лв на страница.

Банков адрес:

София, ОББ - клон Княгиня Мария Луиза 70, ДАК ЕООД, банкова сметка 1010932816 код 20084232

Адрес на редакцията:

1164 София
бул. Христо Смирненски № 11, етаж
V, ЗОФ “Медико-21” АД
Списание “Здравен мениджмънт”
Офис на главния редактор
Счетоводство - Е. Лефтерова
Тел.
: (02) 865 91 29
Факс: (02) 865 91 52

E-Mail: [email protected]

 

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: