Архив

Том 5, 2005 г., брой 4

Позиция

В. Борисов   Невидимото обезкръвяване  на болниците - 5, 2005, № 4,
3-4.

Здравна икономика

 

Ст. Гладилов., Ж. Павлова, Цв. Петрова-Готова   Болничните информационни системи в помощ на ефективното финансиране на стационарни лечебни заведения (обзор и същност на проблема) - 5, 2005, № 4, 5-9.

Ст. Гладилов   Икономическият начин на мислене в българското здравеопазване. Исторически аспекти, състояние, перспективи (Част 1). - 5, 2005, № 4, 10-19.

Изследвания, анализи, обзори

Ж. Христов   Тенденции в смъртността от социалнозначими заболявания в Югоизточна Европа - 5, 2005, № 4, 21-24.

 К. Любомирова, М. Вуков   Възможности за управление на здравния риск сред раними групи от население, експонирано на атмосферно замърсяване - 5, 2005, № 4, 25-29.

P. Златанова, T. Златанова, А. Чешмеджиева    Пациентите за здравната реформа - 5, 2005, № 4, 30-33.

М . Семерджиева, М. Льочкова, Н. Трайкова   Взаимоотношения лекар-пациент в системата на Първичната здравна помощ - 5, 2005, № 3, 34-36.

И. Маринов, Р. Станимирова  Концептуални различия между лидерство и мениджмънт - 5, 2005, № 4, 37-42.

Н. Попов, В. Петков   Дружествата за доброволно здравно осигуряване - структури с гарантирана стабилност и сигурност - 5, 2005, № 4, 43-45.

Г. Пехливанов    Дерматовенерологичните диспансери в България – традиция и нови реалности - 5, 2005, № 4, 46-49.

Клиничен мениджмънт

 

Ек. Петкова, Н. Кръстева, К. Велкова, Н. Трайкова, Ан. Недева, М. Янева, Хр. Пъпанова, Ст. Пъпанов   Безопасността на диагностичния ултразвук – важен фактор за образните изсладвания в медицината (обзор) - 5, 2005, № 4, 50-53.

M. Шишенков , Стр. Генев, M. Варадинова   За бюджета на времето на лаборанта в болничната клинична лаборатория - 5, 2005, № 4, 54-59.

Актуална научна информация - нови книги

П. Балканска   Рецензия на новата книга на доц. Теодор Попов “Терапия и профилактика чрез изкуство” - 5, 2005, № 4, 60.

Актуално - събития и факти

Факултетът по Обществено Здраве – водещ партньор в проект към Европейската комисия - “Предизвикателства пред здравеопазването в обединена Европа - опит и перспективи пред страните-членки и страните-кандидатки на ЕС” - 5, 2005, № 4, 61.

M. Дякова   Четири години Факултет по Обществено Здраве - 5, 2005, № 4, с. 2; с. 64-65.

In memoriam

Сбогом, професор Петков!  (1914 - 2005) - 5, 2005, № 4, 62.

Сбогом, академик Начев! (24.02.1936 - 23.08.2005) - 5, 2005, № 4, 63.

   

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1202 София
бул. Мария Луиза № 92, етаж IV, ЗОФ "Здраве" АД


Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Мариана Дякова
Тел./Факс:(02) 865-91-29

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: