Архив

Том 5, 2005 г., брой 1

Позиция

В. Борисов   Управленският екип - нероденото дете на здравната реформа - 5, 2005, № 1, 3-4.

Изследвания, анализи, обзори

 

Т. Златанова   Нерешени проблеми в дейността на общопрактикуващите лекари. - 5, 2005, № 1, 5-9.

В. Петков   Отношение на пациентите към здравното осигуряване - 5, 2005, № 1, 10-13.

Зл. Петрова, В. Калайджиева, Т. Андонова и С. Илиева   Система за оценка на качеството на дейността на общопрактикуващи лекари и специалисти в извънболничната помощ. - 5, 2005, № 1, 14-17.

Р. Златанова   Европейският опит в доброволното изследване на СПИН (Реферат на публикацията на C. Renzi, E. Zantedeschi and C. Signorelli Voluntary HIV testing in Europe. - Scand. J. Public Health, V. 32, 2004, No 2, 102-110.) - 5, 2005, № 1, 18-22.

.

М. Дякова   Клиничната епидемиология: концептуална основа за интерпретиране на рисковите фактори (реферат на публикация на Furberg, C.D., C. H. Hennekens, S. B. Hulley, T. Manolio, B. M. Psaty and P. K. Whelton   7th Bethesda Conference: matching the intensity of risk factor management with the hazard for coronary disease events. Task Force 2. Clinical epidemiology: the conceptual basis for interpreting risk factors. - J. Am. Coll. Cardiol., 27, 1996 No. 5, 976-978) - 5, 2005, № 1, 23-25.

.

А. Стоименова и Г. Петрова   Законодателно регламентиране на Добрата Дистрибуторска Практика - преглед на европейското и българското законодателство - 5, 2005, № 1, 26-31.

Здравна икономика

 

Ст. Гладилов и Н. Велева    Търсене и предлагане в здравеопазването : основни понятия и приложението им в условията на реформа на българското здравеопазване - 5, 2005, № 1, 32-36.

В. Борисов и С. Кирилов   Мениджмънт на времето - актуалност на един забравен ресурс - 5, 2005, № 1, 37-39.

.

Клиничен мениджмънт

 

Т. Тасева  Далечна преживяемост след миокерден инфаркт в светлината на клиничния мениджмънт - 5, 2005, № 1, 40-44.

.

Л. Кирчева   Медико-социална интеграция на хора с увреждания - 5, 2005, № 1, 45-48.

В. Пройчев и М. Стоянова   Социално-медицинско значение на подобрената рехабилитационна програма при фрактури на латералното тибиално плато - 5, 2005, № 1, 49-52.

.

Актуална лекция

 

Г. Ранчов   Математическо моделиране в управлението на здравните системи - 5, 2005, № 1, 53-59.

.

Дискусионен клуб

 

Н. Казаков, Б. Туджаров и Ц. Петров    Изграждане на логистична инфорамеционна система в здравеопазването - 5, 2005, № 1, 60-66.

.
Нови книги:
 

Гладилов, Ст., Ж. Павлова, А. Чешмеджиева и Ц. Петрова    Икономика на здравеопазването - ръководство за практически упражнения - 5, 2005, № 1, 67.

Шипковенска, Е.    Сърдечно-сьдов риск •• проблем с много неизвестни (Sofia Heart Study 1992-1999) - 5, 2005, № 1, 67.

 

 

Адреси:

1227 София
ул. Бяло море № 8, етаж IV,
Факултет "Обществено здраве" - МУ - София
Списание “Здравен мениджмънт”

1164 София
бул. Христо Смирненски № 11, етаж V,

Списание “Здравен мениджмънт”
Отговорен секретар: Ас. д-р Мариана Дякова
Тел./Факс:(02) 865-91-29

E-Mail: [email protected]

 

Registered in
Search Bulgarian web-space

 

 

 

 

Страницата се актуализира периодично. Моля изпращайте Вашите мнения и предложения относно нейното усъвършенстване на следните адреси: